Psalms (127/150)  

1. Šalomounova poutní píseň. Nestaví-li dům Hospodin, marně se namáhají, kdo jej stavějí. Nechrání-li město Hospodin, marně bdí jeho ochránci.
2. Marné je, abyste časně vstávali a zůstávali vzhůru do noci. Proč byste jedli chléb bolesti? Bůh svoje milé spánkem obdařil!
3. Děti jsou dědictví od Hospodina, plod lůna je přece odměna.
4. Tak jako šípy, jež hrdina třímá, jsou děti zplozené zamlada.
5. Blaze člověku, jenž jich má plný toulec - takový nebude zahanben, až bude s protivníky jednat před soudem!

  Psalms (127/150)