Psalms (126/150)  

1. Poutní píseň. Když Hospodin navracel sionské zajatce, zdálo se nám to jako sen.
2. Naše ústa tehdy plnil smích, naše jazyky jásaly. Tehdy se říkalo mezi národy: "Veliké věci jim učinil Hospodin!"
3. Veliké věci nám učinil Hospodin, naplnilo nás veselí.
4. Navrať nás, Hospodine, z našeho zajetí, jako když na poušti vytrysknou potoky!
5. Ti, kteří rozsévali se slzami, sklidí úrodu s jásáním.
6. Ten, který s pláčem vychází, aby drahocenné símě rozhodil, ten se s jásotem jednou navrátí, aby své snopy shromáždil.

  Psalms (126/150)