Psalms (125/150)  

1. Poutní píseň. Ti, kdo v Hospodina doufají, hoře Sionu jsou podobní, která nezakolísá, stojí navěky!
2. Kolem Jeruzaléma jsou hory, kolem svého lidu je Hospodin jak nyní, tak i navěky!
3. Jistěže nezůstane žezlo zlých nad spravedlivých dědictvím, aby spravedliví ruce nevztáhli k páchání špatnosti.
4. K dobrým se, Hospodine, dobře zachovej, k těm, kteří mají srdce upřímné.
5. Ty, kdo se obracejí k cestám klikatým, takové Hospodin zapudí se zločinci! Pokoj Izraeli!

  Psalms (125/150)