Psalms (122/150)  

1. Davidova poutní píseň. Raduji se, když slýchávám: "Pojďme do domu Hospodinova!"
2. Naše nohy se brzy postaví, Jeruzaléme, v branách tvých!
3. Jeruzalém je město výstavné, v jediný celek semknuté.
4. Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím.
5. Zde přece zasedá soudní dvůr, zde zasedá dům Davidův!
6. Za pokoj Jeruzaléma se modlete: "Ti, kdo tě milují, ať žijí pokojně!
7. Pokoj ať vládne ve tvých zdech, v tvých palácích ať je bezpečně!"
8. Pro svoje bratry a své přátele za tvůj pokoj chci modlit se.
9. Pro dům Hospodina, našeho Boha, chci o tvé dobro usilovat!

  Psalms (122/150)