Psalms (120/150)  

1. Poutní píseň. K Hospodinu ve svém soužení volám a on mi odpoví.
2. Mou duši, Hospodine, zachraňuj od lživých rtů a lstivých jazyků!
3. Jak budeš potrestán a co čeká tě, ty, který mluvíš lstivým jazykem?
4. Šípy bojovníka přeostré, řeřavé uhlí z jalovce!
5. Běda mi, že pobývám v Mešeku, že bydlím v stanech Kedarců!
6. Má duše se už dlouho zdržuje mezi nepřáteli pokoje.
7. Já sám jsem pro pokoj, když ale promluvím, chtějí boj!

  Psalms (120/150)