Psalms (12/150)  

1. Pro předního zpěváka, hlubokým hlasem. Žalm Davidův.
2. Pomoz, Hospodine! Věrných ubývá, všichni čestní lidé mizí ze světa!
3. Každý jen druhému pořád lže, úlisné rty mají, srdce falešné!
4. Ať už Hospodin konečně vymýtí všechny lstivé rty a pyšné jazyky!
5. Prý: "V našem jazyku je naše síla, máme své rty - kdo je náš pán?!"
6. Pro útlak chudáků, pro nářek ubožáků již povstanu, praví Hospodin, na pomoc přijdu tomu, kdo je posmíván!
7. Výroky Hospodinovy jsou výroky čisté, v hliněné peci stříbro tavené, sedmkrát tříbené.
8. Ty sám, Hospodine, jsi naše stráž, před tímto pokolením nás navždy chraň! <V 12:9> Ničemy se to hemží ze všech stran, nezřízenost se mezi lidmi rozmáhá!

  Psalms (12/150)