Psalms (118/150)  

1. Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
2. Izraeli, jen řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!"
3. Dome Áronův, řekni teď: "Jeho láska trvá navěky!"
4. Ctitelé Hospodina, řekněte: "Jeho láska trvá navěky!"
5. Ve svém sevření jsem Hospodina volal, Hospodin vyslyšel a svobodu mi dal.
6. Hospodin je se mnou, nebudu se bát, co by mi mohl člověk udělat!
7. Hospodin je se mnou, je můj pomocník, pád těch, kdo mě nenávidí, uvidím!
8. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat na člověka.
9. Lepší je doufat v Hospodina, než spoléhat se na mocné.
10. Všichni pohané mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil.
11. Znovu a znovu mě obklíčili - v Hospodinově jménu jsem je porazil.
12. Jak vosy se na mě sesypali, jak oheň z trní ale uhasli - v Hospodinově jménu jsem je porazil!
13. Doráželi na mě, abych pad, Hospodin je však pomoc má.
14. Má síla, má píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením!
15. Ze stanů spravedlivých zní píseň vítězná: "Hospodinova pravice mocně zasáhla,
16. Hospodinova pravice je vztyčená, Hospodinova pravice mocně zasáhla!"
17. Neumřu, ale budu žít, vyprávět budu, co Hospodin učinil!
18. Hospodin mě přísně potrestal, smrti mě ale nevydal!
19. Otevřete mi brány spravedlnosti, ať jimi projdu vzdát Hospodinu dík!
20. Toto je brána Hospodinova, tudy spravedliví projít smí.
21. Ty jsi mě vyslyšel, tobě děkuji, vždyť tys mě zachránil!
22. Kámen staviteli zavržený stal se kamenem úhelným.
23. Sám Hospodin to učinil a v našich očích je to div.
24. Co se dnes stalo, učinil Hospodin, pojďme se z toho radovat a veselit!
25. Prosím, Hospodine, zachraň nás, prosím, Hospodine, dej nám zdar!
26. Požehnaný, jenž přichází v Hospodinově jménu! Žehnáme vám z Hospodinova domu!
27. Hospodin je Bůh, on je nám světlem! Seřaďte průvod s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře!
28. Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebit!
29. Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!

  Psalms (118/150)