Psalms (116/150)  

1. Miluji Hospodina, protože vyslýchá můj hlas v mých modlitbách.
2. Své ucho ke mně naklání, ať k němu volám kdykoli.
3. Provazy smrti mě obklopily, hrůzy hrobu mě přepadly, úzkost a trápení mě přemohly!
4. Tehdy jsem vzýval jméno Hospodin: "Hospodine, prosím, život zachraň mi!"
5. Milostivý je Hospodin a spravedlivý, ano, náš Bůh je soucitný.
6. Hospodin chrání prosťáčky - byl jsem zoufalý a on mě zachránil!
7. Znovu odpočívej, duše má, Hospodin ti dobrodiní prokázal!
8. Ty jsi mě zachránil od smrti, mé oči od slz, nohy od zvrtnutí.
9. Před Hospodinem stále chodit smím na zemi mezi živými!
10. Uvěřil jsem, a tak jsem mluvil, i když mě svíral hrozný žal.
11. Tehdy jsem řekl ve svém rozrušení: "Každý člověk je lhář!"
12. Jak se Hospodinu odvděčím za všechno dobrodiní, jež mi učinil?
13. Pozvednu kalich spasení, uctívat budu jméno Hospodin!
14. Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid.
15. Drahá je v očích Hospodinových smrt jeho oddaných!
16. Hospodine, že jsem tvůj služebník, ano, tvůj služebník, tvé služebnice syn, ty jsi mi pouta uvolnil!
17. Tobě přinesu oběť vděčnosti, uctívat budu jméno Hospodin!
18. Své sliby Hospodinu vyplním, spatří to všechen jeho lid
19. v Hospodinově domě, na jeho dvoře, uprostřed tebe, Jeruzaléme! Haleluja!

  Psalms (116/150)