Psalms (115/150)  

1. Ne nám, ne nám, Hospodine, ale svému jménu slávu dej ve své věrnosti a v lásce své!
2. Proč mají říkat pohané: "Jejich Bůh? Kde je?"
3. Náš Bůh je přece na nebi, cokoli chce, to učiní!
4. Stříbro a zlato jsou jejich modly, výtvory rukou člověčích.
5. Ústa mají, a nemluví, oči mají, a nevidí.
6. Uši mají, a neslyší, nos mají, a necítí.
7. Ruce mají, a nehmatají, nohy mají, a nechodí, ani nehlesnou hrdlem svým!
8. Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají, i všichni, kdo v ně doufají!
9. Izraeli, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!
10. Dome Áronův, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!
11. Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni - pomocník a štít je takových!
12. Vzpomene si na nás Hospodin a požehnání udělí: Požehná domu Izraelovu, požehná domu Áronovu,
13. požehná těm, kdo Hospodina ctí, jak malým, tak i velikým!
14. Ať vás Hospodin rozmnoží, jak vás, tak vaše potomky!
15. Od Hospodina buďte požehnaní - nebe i zemi on sám učinil!
16. Hospodinu patří nejvyšší nebesa, zemi však lidem daroval!
17. Mrtví už Hospodina nechválí, žádní, kdo sestoupili do říše mlčení.
18. My ale Hospodina budem velebit jak nyní, tak i navěky! Haleluja!

  Psalms (115/150)