Psalms (114/150)  

1. Když Izrael vycházel z Egypta, dům Jákobův z lidu cizího jazyka,
2. tehdy se Juda stal Boží svatyní, Izrael stal se jeho královstvím.
3. Moře to vidělo, dalo se na útěk, Jordán obrátil se nazpátek!
4. Hory skákaly jako beránci, jako jehňata dováděly pahorky!
5. Pročpak ses, moře, dalo na útěk? Proč ses, Jordáne, obrátil nazpátek?
6. Proč jste, vy hory, skákaly jak beránci, proč jste jak jehňata dováděly, pahorky?
7. Třes se, země, před tváří Pána, před tváří Boha Jákobova!
8. On obrací skálu v jezero, nejtvrdší skálu v pramen vod!

  Psalms (114/150)