Psalms (112/150)  

1. Haleluja! Blaze člověku, který Hospodina ctí a jeho přikázání si velmi oblíbil!
2. Hrdinové země budou jeho potomci, požehnáno bude pokolení poctivých.
3. V jeho domě je vzácné bohatství, jeho spravedlnost navždy obstojí.
4. Vychází ve tmách světlo poctivým, spravedlivý je, milostivý a soucitný!
5. Dobře je člověku, jenž soucitně půjčuje, své záležitosti spravedlivě spravuje.
6. Takový nebude nikdy otřesen, spravedlivý navždy v paměti zůstane.
7. Ze zlých zpráv nemá strach, srdce má pevné, na Hospodina spoléhá.
8. Srdce má statečné, nemá strach, nakonec uvidí svých protivníků pád.
9. Rozděluje štědře, chudým rozdává, jeho spravedlnost navždy zůstává, jeho roh se slavně pozvedá.
10. Při pohledu na to zuří ničema, zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena!

  Psalms (112/150)