Psalms (111/150)  

1. Haleluja! Hospodina celým srdcem chválit chci ve shromáždění i v radě poctivých.
2. Jak veliké jsou skutky Hospodinovy - všichni, kdo je milují, o nich přemýšlí.
3. Jeho dílo je slavné a nádherné, jeho spravedlnost navždy zůstane!
4. Vykonal památné zázraky, milostivý a soucitný je Hospodin!
5. Potravu dává těm, kdo jej ctí, svou smlouvu si připomíná navěky!
6. Svému lidu své mocné skutky ukázal - pohanská území jim daroval.
7. Věrnost a právo koná svýma rukama, spolehlivá jsou všechna jeho pravidla!
8. Na věčné věky jsou ustanovena, věrně a upřímně aby byla plněna.
9. Vykoupení seslal na svůj lid, svou smlouvu jim svěřil navěky. Jeho jméno je svaté a hrůzu nahání,
10. úcta k Hospodinu je klíčem k moudrosti! Všichni, kdo to plní, jsou velmi rozumní - jeho chvála navždy obstojí!

  Psalms (111/150)