Psalms (110/150)  

1. Žalm Davidův. Hospodin řekl mému Pánu: "Seď po mé pravici, než ti tvé nepřátele k nohám položím."
2. Mocné žezlo tvé Hospodin ze Sionu napřáhne: "Vládni uprostřed svých nepřátel!"
3. Tvůj lid se dobrovolně nabídne, až se tvá síla ukáže ve svaté nádheře. Jak rosa z lůna svítání sejdou se k tobě tvoji mladíci.
4. Hospodin přísahal a nebude litovat: "Jsi knězem navěky podle řádu Melchisedechova."
5. Pán bude po tvé pravici; až přijde jeho hněv, králové budou sraženi!
6. Až bude soudit národy, všude nakupí mrtvoly - srazí i hlavy velmocí!
7. Z potoka se cestou napije, a proto hlavu pozvedne.

  Psalms (110/150)