Psalms (11/150)  

1. Pro předního zpěváka. Žalm Davidův. Hospodin je můj úkryt - proč mi říkáte: "Do hor svých, ptáčku, měl bys uletět!"
2. Pohleď, jak ničemové napínají luk, na tětivu kladou šípy své, z přítmí střílejí na upřímné!
3. Když samy základy bortí se, tehdy spravedlivý nic nezmůže!
4. Hospodin je v chrámu své svatosti, Hospodin trůní v nebesích! Očima prohlíží celý svět, lidské syny zkoumá pohledem!
5. Spravedlivé i ničemy zkoumá Hospodin, z duše nenávidí milovníky násilí!
6. Řeřavé uhlí a síru sešle na ničemy, z kalicha žhavého vichru budou pít!
7. Hospodin je spravedlivý, spravedlnost miluje, upřímní spatří jeho obličej!

  Psalms (11/150)