Psalms (108/150)  

1. Zpívaný žalm Davidův.
2. Mé srdce je, Bože, připraveno, celou duší chci zpívat a hrát.
3. Probuď se konečně, loutno a citero, ať vzbudím ranní zář!
4. Chválit tě, Hospodine, chci mezi lidmi, chci ti hrát žalmy uprostřed národů:
5. Tvá láska sahá výše než k nebi, tvá věrnost vzhůru k oblakům.
6. Zvedni se, Bože, nad nebe, svou slávou přikryj celou zem!
7. Ať jsou zachráněni ti, jež miluješ, pomoz svou pravicí, vyslyš mě!
8. Bůh promluvil ve své svatosti: "Vítězně Šechem rozdělím, údolí Sukot si rozměřím.
9. Můj je Gileád, můj je Manases, Efraim je má helma, Juda žezlo mé,
10. Moáb za umyvadlo slouží mi, na Edom sandál odhodím, nad Filištíny vítězně zakřičím!"
11. Kdo mě doprovodí do hrazeného města? Kdo mě do Edomu povede?
12. Kdo jiný než ty, Bože, jenž zavrhls nás, ty, Bože, jenž s našimi šiky netáhneš?
13. Pomoz nám prosím proti nepříteli, záchrana od člověka je přece nicotná. <V 108:14> S Bohem však jistě udatně zvítězíme - on naše nepřátele rozdupá!

  Psalms (108/150)