Psalms (107/150)  

1. Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!
2. Hospodinovi vykoupení ať o tom vyprávějí, že je z nepřátelské moci vykoupil,
3. že je shromáždil z cizích zemí, z východu i ze západu, ze severu i zámoří!
4. Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení.
5. Hladoví byli a trpěli žízní, až umdlévali slabostí.
6. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vysvobodil z jejich úzkostí.
7. Vedl je po cestě nejpřímější, aby dosáhli města k bydlení.
8. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!
9. On přece uspokojí duši lačnou, bohatě nasytí toho, kdo hladoví!
10. Žili v temnotě, ve stínu smrti, ve svém neštěstí sevřeni železy,
11. neboť se vzpírali výrokům Božím, záměry Nejvyššího pohrdli.
12. Proto jim zkrušil srdce útrapami, klesali a nebylo pomoci.
13. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí.
14. Ze tmy je vyvedl, ze stínu smrti, roztrhal jejich řetězy.
15. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!
16. On přece rozbíjí brány z bronzu, láme železné závory!
17. Blázni se vydali cestou zvrácenosti a za své viny trpěli.
18. Veškerý pokrm si ošklivili, až k branám smrti dospěli.
19. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je zachránil z jejich úzkostí.
20. Poslal své slovo a byli uzdraveni, zachránil je od záhuby.
21. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!
22. Jako oběť ať mu přinášejí chválu, o tom, co učinil, ať zpívají!
23. Ti, kdo se vydali na moře v lodích, na mocné vody za svým řemeslem,
24. takoví viděli skutky Hospodinovy, jeho zázraky na hlubině.
25. Na jeho slovo se strhla bouře, vítr vysoko vlny pozvedal.
26. Stoupali k nebi, padali do hloubek, hrůzou se rozplynula jejich odvaha.
27. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam.
28. Volali k Hospodinu tehdy v té tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí.
29. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily.
30. Radovali se, když nastalo ticho, dovedl je k přístavu, po němž toužili.
31. Sláva Hospodinu za jeho lásku, za divy, které dělá pro lidi!
32. Ať je vyvyšován ve shromáždění lidu, v radě starců ať jej oslaví!
33. Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v suchopár,
34. úrodnou zemi v solné pláně pro špatnost těch, kdo žili tam.
35. Pouště zas obrací na jezera, vyprahlou zemi ve vodní prameny.
36. Usazuje tam ty, kteří hladověli, aby založili město k bydlení.
37. Oseli pole, vinice vysadili, které pak vydaly hojný užitek.
38. Žehnal jim tak, že se velmi rozmnožili, před úbytkem chránil jejich dobytek.
39. Ubývalo jich, když byli poníženi ukrutnou bídou a trápením.
40. I přední muže vystavil hanbě, nechal je bloudit v pustotě bez cíle.
41. Z trápení ale vyzvedl ubožáky, jejich rodinu jak ovce rozmnožil.
42. Poctiví radují se, když to vidí, ústa musejí zavřít všichni zlosyni!
43. Kdo je moudrý, ať se tohoto drží, o Hospodinově lásce ať přemýšlí!

  Psalms (107/150)