Psalms (103/150)  

1. Žalm Davidův. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a celé nitro mé jeho svatému jménu!
2. Dobrořeč, duše má, Hospodinu a nikdy nezapomeň na jeho odměnu!
3. On ti všechny tvé viny odpouští, on tě uzdravuje ze všech nemocí.
4. On tě vykupuje od smrti v propasti, on tě korunuje láskou a něžností.
5. On štědře naplňuje tvé žádosti, mládí ti obnovuje jako orlovi!
6. Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá.
7. Své cesty Mojžíšovi poznat dal, synům Izraele své skutky ukázal.
8. Hospodin je milostivý a soucitný, nesmírně trpělivý a velmi laskavý.
9. Nevznáší stále výčitky, nechová zlobu navěky.
10. Nenakládá s námi, jak zaslouží náš hřích, neodplácí nám podle našich vin.
11. Jako je vysoko nebe nad zemí, tak velkou lásku má k těm, kdo ho ctí.
12. Jako je od západu východ vzdálený, tak vzdálil od nás naše přestupky.
13. Jako je otec k dětem laskavý, tak je laskavý Hospodin k těm, kdo ho ctí!
14. On přece ví, z čeho jsme složeni, to, že jsme prach, si nosí v paměti.
15. Vždyť jako tráva trvá smrtelník, jak polní kvítí kvete si.
16. Poryvem větru ale mizí pryč, nezbude památky, kde dříve byl.
17. Hospodinova láska trvá odevždy, navždy zůstane s jeho ctiteli. Jeho spravedlnost bude i s vnoučaty
18. těch, kdo jeho smlouvu dodrží, kdo pamatují plnit jeho příkazy.
19. Hospodin ustavil svůj trůn na nebi, svou královskou mocí vládne nade vším!
20. Dobrořečte Hospodinu, jeho andělé, vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte, vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!
21. Dobrořečte Hospodinu, všechny jeho zástupy, vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!
22. Dobrořečte Hospodinu, všechna jeho stvoření, všude tam, kam sahá jeho vládnutí! Dobrořeč duše má Hospodinu!

  Psalms (103/150)