Psalms (100/150)  

1. Děkovný žalm. Jásej Hospodinu, celá zem,
2. služte Hospodinu vesele, přistupte před něj se zpěvem!
3. Hospodin je Bůh, to vězte, on je náš Tvůrce, jemu patříme; jsme jeho lid - ovce na jeho pastvině!
4. Do jeho bran vejděte s děkováním, do jeho nádvoří s chválami; dobrořečte jeho jménu s vděčností!
5. Hospodin je přece tolik dobrý, jeho láska trvá navěky, jeho věrnost po všechna pokolení!

  Psalms (100/150)