Proverbs (3/31)  

1. Nezapomeň, co jsem tě učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal;
2. dlouhé dny, léta života ti to přidá, zajistí ti to klid a mír.
3. Láska a věrnost ať tě neopouští, připoutej si je k hrdlu, vyryj do srdce!
4. Přízně a uznání tehdy dojdeš před zrakem lidí i před Bohem.
5. Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu, nespoléhej se na vlastní rozumnost.
6. Na každém kroku snaž se jej poznávat, on sám tvé stezky urovná.
7. Sám sebe neměj za moudrého, cti Hospodina a vyvaruj se zla!
8. To přinese tvému tělu zdraví, celé tvé nitro to občerství.
9. Uctívej Hospodina vším, co ti patří, tím nejlepším ze vší své úrody.
10. Tvé stodoly pak budou plné zrní, tvé sudy budou vínem přetékat.
11. Hospodinovo poučení, synu, neodmítej, když tě napravuje, nezoufej;
12. Hospodin kárá, koho miluje, jak otec syna, jehož má v oblibě.
13. Blaze člověku, jenž nalezl moudrost, blaze člověku, jenž získal rozvahu!
14. Přináší lepší zisk než stříbro, její výnosy jsou nad zlato.
15. Její cena je nad perly vyšší, nic, v čem si libuješ, se jí nerovná.
16. Dlouhověkost ve své pravici třímá, bohatství a slávu drží v levici.
17. Její cesty jsou plné potěšení, její kroky vždy vedou k pokoji.
18. Stromem života je těm, kdo se jí drží, blaze je těm, kteří ji uchopí!
19. Moudrostí založil Hospodin zemi, prozřetelností nebe upevnil.
20. Jeho věděním tryskají z hlubin proudy, oblaka rosu skýtají.
21. Soudnost a prozíravost ať nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj.
22. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí.
23. Bezpečně pak půjdeš svojí cestou, tvé nohy nebudou klopýtat.
24. Až půjdeš spát, nic nebude tě strašit, až usneš, tvůj sen bude příjemný.
25. Nebudeš se bát náhlého děsu ani zkázy, jež čeká ničemy.
26. Hospodin bude stát po tvém boku, on sám tvé nohy před pastí ochrání!
27. Neodpírej dobrodiní těm, kdo je potřebují, když je v tvé moci něco učinit.
28. Neříkej bližnímu: "Přijď jindy," když právě teď mu můžeš pomoci.
29. Nechystej proti bližnímu nic zlého, když k tobě chová důvěru.
30. Nežaluj nikoho pro nic za nic, když ti neprovedl žádné zlo.
31. Nezáviď člověku, jenž páchá násilí, nesdílej žádnou z jeho cest.
32. Hospodinu se hnusí každý zvrhlík, s upřímnými však sdílí svá tajemství.
33. Hospodinovo prokletí stíhá dům darebáka, obydlí spravedlivých ale požehná.
34. Pro posměvače má Hospodin posměch, pokorným ale přízeň věnuje.
35. Moudrým připadne za dědictví sláva, tupce však čeká potupa.

  Proverbs (3/31)