Proverbs (28/31)  

1. Darebáci prchají, i když je nikdo nehoní, spravedliví jsou smělí jako lvi.
2. Když je v zemi bezpráví, mnozí v ní panují; vládce znalý a rozumný se dlouho udrží.
3. Když nuzný člověk utiskuje chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí!
4. Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se staví proti nim.
5. Spravedlnost je nad chápání zlých lidí, hledači Hospodina ji plně pochopí.
6. Lepší poctivý chudák nežli zkažený boháč.
7. Rozumný syn pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otci k ostudě.
8. Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro toho, kdo myslí na chudé.
9. Když někdo odvrací ucho, aby neslyšel Zákon, i jeho modlitba bude ohavná!
10. Do vlastní jámy padne svůdce poctivých, na bezúhonné čeká skvělé dědictví.
11. Boháč sám sobě připadá moudrý, rozumný chudák ho však odhalí.
12. Když jásají spravedliví, je to veliká sláva, když mají darebáci navrch, každý se schovává.
13. Kdo přikrývá své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznává a opouští je, dojde milosti.
14. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný, kdo zatvrzuje srdce, špatně dopadne.
15. Jako lev řvoucí, jak medvěd zuřivý je ničemný panovník nad lidem ubohým.
16. Vůdce, jenž nemyslí, tím více utlačuje; ten, komu nejde o zisk, tu dlouho zůstane.
17. Člověk obtížený vraždou se řítí do jámy, od takového ruce pryč!
18. Kdo žije poctivě, ten zachován bude, kdo jde křivolakou cestou, náhle upadne.
19. Kdo obdělává pole, nasytí se chlebem, bídy se nasytí, kdo honí vidiny.
20. Věrného člověka požehnání zahrne, kdo spěchá zbohatnout, trestu neujde.
21. Stranit někomu jistě dobré není; i pro kus chleba se mnohý proviní.
22. Lakomec štve se za majetkem, neví, že skončí v chudobě.
23. Kdo kárá, nakonec dojde ocenění spíše než jazyk, který jen lichotí.
24. Odírat rodiče prý žádný hřích není - to může říkat jen vrahův společník!
25. Chamtivý člověk podněcuje sváry, kdo doufá v Hospodina, bude úspěšný.
26. Na vlastní rozum spoléhá jen tupec, kdo ale žije moudře, bude zachráněn.
27. Kdo dává chudému, nebude trpět nouzi, kdo zakrývá si oči, potká ho prokletí.
28. Když mají darebáci navrch, každý se ukrývá, když na ně přijde záhuba, spravedlivých přibývá.

  Proverbs (28/31)