Proverbs (22/31)  

1. Jméno je cennější než spousta peněz, nad stříbro a zlato je být oblíben.
2. Boháč a chudák mají společné jedno: Stvořitelem obou je Hospodin.
3. Rozvážný vidí hrozbu a vyhne se jí, prosťáčci však jdou dál, až na to doplatí.
4. Výsledkem pokory a úcty k Hospodinu je bohatství, sláva a život.
5. Trnitá a zrádná je cesta zvráceného, komu je život drahý, drží se daleko.
6. Zasvěcuj dítě do jeho cesty - nesejde z ní, ani když zestárne.
7. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým otrokem.
8. Kdo seje bezpráví, sklidí neštěstí; jeho hrůzovláda pomine.
9. Požehaný je ten, kdo je štědrý; i o chleba se dělí s chudákem.
10. Vyžeň drzouna a zmizí rozepře - konec hádek i urážek!
11. Kdo z čistého srdce miluje, kdo má ušlechtilost na svých rtech, bude mít krále za přítele.
12. Hospodin střeží vědění, úmysly podvodníků ale překazí.
13. "Venku je lev!" říká lenoch. "Na ulici přijdu o život!"
14. Ústa svůdkyně jsou bezedná jáma, kdo hněvá Hospodina, do ní se propadne.
15. Nerozumnost vězí v srdci dítěte, trestající metla ji však vyžene.
16. Kdo drtí chudé, aby se obohatil, a dává bohatým, skončí v chudobě.
17. Nakloň své ucho a slova mudrců slyš, své srdce věnuj mému vědění.
18. Příhodné bude, když zachováš je v nitru, budou-li pohotově vždy na tvých rtech.
19. Dnes právě tebe mám v úmyslu učit, abys na Hospodina pevně spoléhal.
20. Třicatero rad jsem pro tebe sepsal - je v nich poučení a vědění,
21. abys poznal výroky spolehlivé pravdy a předával ji těm, kdo na ni čekají:
22. Neodírej chudáka - je přece chudák; u soudu neutlačuj ubohé.
23. Sám Hospodin se jejich pře ujme a vydře duši těm, kdo vydírají je!
24. Neměj za přítele vznětlivého muže, se vzteklým člověkem se nespolčuj,
25. jinak se přiučíš jeho zvykům, do pasti uvrhneš duši svou.
26. Nepatři k těm, kdo se upisují, nezaručuj se za půjčky.
27. Proč bys měl přijít i o vlastní lůžko, až nebudeš mít čím zaplatit?
28. Neposunuj dávné mezníky, které tví otcové vztyčili.
29. Hleď - kdo je mistrem svého díla, v královských službách octne se; nepatrným lidem sloužit nebude.

  Proverbs (22/31)