Proverbs (21/31)  

1. Královo srdce je v Hospodinově ruce - jak vodní strouhu je směruje, kam chce.
2. Člověk má všechny své cesty za správné, srdce však zpytuje Hospodin.
3. Když se děje spravedlnost a právo, Hospodin to má raději než oběti.
4. Povýšené oči, naduté srdce, úsilí ničemů - to vše je hřích.
5. Plány pracovitých vedou k zisku, zbrklost přináší jenom chudobu.
6. Poklady získané lživými řečmi jsou pomíjivá marnost, smrtelná past.
7. Darebáci budou smeteni vlastní krutostí; konat spravedlnost totiž odmítli.
8. Cesta podvodníka je klikatá, povaha čistých je upřímná.
9. Lepší je stěhovat se do kouta na střechu než s hašteřivou ženou sdílet dům.
10. Darebák tíhne ke zlu celou svou duší, nebude laskavý ani k příteli.
11. Když trestají drzouna, prosťáček zmoudří, když vzdělávají moudrého, dojde poznání.
12. Spravedlivý se učí na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost.
13. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude vyslyšen, až bude volat sám.
14. Tajný dárek dokáže utišit hněv, postranní úplatek i velkou zuřivost.
15. Poctivému je radostí prosazení práva, pro bídáky je to však záhuba.
16. Z cesty rozumu kdo ztratil se, ve shromáždění mrtvých spočine.
17. Milovník radovánek je vlastně chudák; milovník přepychu a vína nebude bohatý.
18. Darebák bude výkupným za spravedlivého, na místě poctivých se ocitne podvodník.
19. Lepší je bydlet někde v pustině než s hašteřivou ženou hádat se.
20. Moudrý má doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází.
21. Komu jde o spravedlnost a soucit, nalezne život, spravedlnost a slávu.
22. Do města siláků vnikl moudrý a zbořil pevnost, na niž se spolehli!
23. Ten, kdo si hlídá ústa a jazyk, chrání svou duši před trápením.
24. Nadutý domýšlivec se drzoun jmenuje, jeho zpupnost nezná žádnou mez.
25. Lenocha umoří jeho vlastní touhy, jeho rukám práce nevoní.
26. Celý den jenom toužebně touží, spravedlivý však rozdává a neskrblí.
27. Sama ohavnost je oběť ničemů, zvlášť když se obětuje ze zlých úmyslů!
28. Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo má, kdo umí naslouchat.
29. Darebák jde a na nic nedbá, poctivý však svou cestu zvažuje.
30. Žádná moudrost, žádná šikovnost, žádná rada na Hospodina nestačí.
31. Kůň bývá chystán pro den boje, Hospodinovo je však vítězství.

  Proverbs (21/31)