Proverbs (20/31)  

1. Víno je drzoun a pivo křikloun; kdo za ním vrávorá, nezmoudří.
2. Jako když lev řve, král hrůzu nahání; svůj život ohrožuje, kdo jej popudí.
3. Upustit od sporu je člověku ke cti, rozčilovat se umí každý hňup.
4. Na podzim lenoch orat nechce, o žních bude žebrat zbytečně.
5. Rada v srdci člověka je voda hluboká, kdo je rozumný, ji umí načerpat.
6. Svou vlastní oddaností se kdekdo holedbá, věrného muže však aby pohledal.
7. Spravedlivý je, kdo žije v poctivosti; šťastní budou jeho potomci!
8. Král sedí na trůnu, aby soudil, všechno zlo svým zrakem rozhání.
9. Kdo může říci: Mám čisté srdce, od hříchu jsem se oprostil?
10. Dvojí metr a dvojí závaží - Hospodinu se hnusí obojí.
11. I na dětech se podle chování pozná, jak čistá a upřímná je jejich povaha.
12. Slyšící ucho, vidoucí oko - obojí učinil Hospodin.
13. Nemiluj spánek, ať nezchudneš; otevři oči, ať se nasytíš.
14. "Špatné, moc špatné," říká, kdo kupuje, a jen co popojde, už si pochvaluje.
15. Někdo má zlato a perel hromady, nejdražším klenotem jsou moudré rty.
16. Vezmi plášť tomu, kdo ručí za cizího, když ručí za cizinku, vezmi si zástavu.
17. Ten, komu pokrm ze lži lahodí, skončí s ústy plnými kamení.
18. Podpoř své úmysly dobrou radou, nech se poučit, než začneš boj.
19. Mluvka roznáší tajemství, kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění.
20. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě.
21. Rychlé zbohatnutí na začátku, žádné požehnání na konci.
22. Nikdy neříkej: "Tu křivdu pomstím," čekej na Hospodina - ten ti pomůže.
23. Dvojí závaží se Hospodinu hnusí; falešné váhy se mu nelíbí.
24. Hospodin řídí lidské kroky; který člověk své cestě rozumí?
25. Je v pasti, kdo něco chvatně prohlásil za svaté a teprve potom přemýšlel.
26. Moudrý král se vypořádá s darebáky: nechá je drtit pod koly.
27. Hospodinovou svící je duch člověka - vše, co je skryté, prozkoumá.
28. Láska a věrnost ať opatrují krále, jeho trůn ať podpírá laskavost.
29. Chloubou mládenců je jejich síla, ozdobou starců šediny.
30. Modřiny a boule vydrhnou špatnost, rány zasáhnou hluboko do nitra.

  Proverbs (20/31)