Proverbs (10/31)  

1. Zde jsou přísloví Šalomounova: Moudrý syn dělá otci radost, tupec přivádí matku k zoufalství.
2. Nekalé poklady člověku neprospějí, poctivost zachraňuje před smrtí.
3. Hospodin nenechá poctivého lačnět, rozmary darebáků ale zavrhne.
4. Líné dlaně přivedou na mizinu, pilné ruce přinášejí bohatství.
5. Kdo v létě sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je syn k ostudě.
6. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků se skrývá násilí.
7. Na poctivého se vzpomíná s požehnáním, jméno darebáků ale zavání.
8. Moudré srdce přijímá přikázání, žvanivý hlupák špatně dopadne.
9. Kdo žije poctivě, v bezpečí žít bude, kdo pokřivil svou cestu, bude odhalen.
10. Kdo mhouří oko, způsobí potíž, kdo otevřeně kárá, pokoj přinese.
11. Pramenem života jsou ústa spravedlivých, v ústech darebáků se skrývá násilí.
12. Nenávist vyvolává neshody, láska všechny viny zahalí.
13. Ve rtech rozvážného nalezneš moudrost, na záda nerozumného patří hůl.
14. Moudří své vědění dobře střeží, ústa hlupáka přitahují záhubu.
15. Majetek bohatého je jeho pevnou tvrzí, nouze chudých je jejich záhubou.
16. Výdělek poctivého prospívá životu, darebákův zisk vede ke hříchu.
17. Kdo se drží poučení, míří k životu, zabloudí ale, kdo nedbá na domluvu.
18. Kdo skrývá nenávist, je lhář, kdo šíří pomluvy, je hňup.
19. Záplava slov se bez hříchu neobejde, rozumný drží svůj jazyk na uzdě.
20. Jazyk spravedlivého je ryzí stříbro, srdce ničemů za nic nestojí.
21. Rty spravedlivého nasytí mnohé, hňupové zemřou na vlastní ztřeštěnost.
22. Hospodinovo požehnání obohacuje bez veškerého trápení.
23. Tupec má potěšení ve zvrhlosti, rozumný zase v moudrosti.
24. Obavy darebáků se uskuteční, touhy spravedlivých se naplní.
25. Když přejde vichr, je s darebákem konec, spravedliví však mají věčné základy.
26. Jak ocet v zubech, jako oči plné kouře, takový je lajdák pro nadřízené své.
27. Úcta k Hospodinu prodlužuje život, roky darebáků však budou zkráceny.
28. Doufání spravedlivých končí radostí, naděje darebáků se vniveč obrátí.
29. Hospodinova cesta je oporou poctivého, pro bídáky je ale záhubou.
30. Spravedlivý nebude navěky sražen, ničemové však na zemi věčně nebudou.
31. Ústa spravedlivého plodí moudrost, proradný jazyk bude vyříznut.
32. Rty spravedlivého znají, co se sluší, ústa darebáků však jen zvrácenost.

  Proverbs (10/31)