Philippians (4/4)    

1. Jak vás miluji, jak po vás toužím, bratři moji! Jste mou radostí a korunou! Takto tedy stůjte v Pánu, milovaní.
2. Prosím Evodii a prosím Syntychu, aby měly stejné smýšlení v Pánu.
3. Ano, prosím i tebe, věrný spojenče, abys jim pomáhal. Bojovaly přece za evangelium spolu se mnou, s Klementem a s mými dalšími spolupracovníky, jejichž jména jsou v knize života.
4. Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se!
5. Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko.
6. O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha,
7. a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
8. Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála - o tom přemýšlejte.
9. Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
10. Udělalo mi v Pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu vzklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost.
11. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem; naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen.
12. Umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen: být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek.
13. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje.
14. Zachovali jste se ale krásně, že jste mi pomohli v tísni.
15. Vy Filipští sami víte, jak to bylo v počátcích evangelia, když jsem se vydal na cestu z Makedonie. Žádná církev se nepodílela na mých výdajích a příjmech, jen vy jediní.
16. I do Tesaloniky jste mi vícekrát poslali na mé potřeby.
17. Neříkám to proto, že bych toužil po darech; toužím ale, aby rostl zisk, který se připisuje na váš účet.
18. Potvrzuji, že jsem vše dostal a ještě mi zbývá; mé potřeby jsou naplněny, když jsem od Epafrodita přijal, co jste poslali - je to líbezná vůně, oběť, která je Bohu vzácná a příjemná.
19. Můj Bůh pak podle svého bohatství slavně naplní i každou vaši potřebu v Kristu Ježíši.
20. Našemu Bohu a Otci buď i sláva na věky věků! Amen.
21. Pozdravte všechny svaté v Kristu Ježíši. Pozdravují vás bratři, kteří jsou tu se mnou.
22. Pozdravují vás všichni svatí, zvláště ti z císařova dvora.
23. Milost Pána Ježíše Krista s vaším duchem.

  Philippians (4/4)