Philippians (3/4)  

1. Dále pak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psát vám znovu stále totéž mi není nijak zatěžko a pro vás to znamená jistotu.
2. Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince, dejte si pozor na ty řezníky!
3. Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo.
4. Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše:
5. obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus,
6. co do horlivosti pronásledovatel církve, co do spravedlnosti Zákona jsem byl bez chyby.
7. Cokoli však pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu.
8. A vůbec všechno pokládám za ztrátu vzhledem k té nevýslovné hodnotě poznání Krista Ježíše, mého Pána. Pro něj jsem to všechno ztratil a pokládám to za hnůj, abych získal Krista!
9. V něm se ocitám bez vlastní spravedlnosti založené na Zákoně, ale zato s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlností, jež přichází od Boha a zakládá se na víře.
10. Chci ho znát, znát moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení! Chci se s ním ztotožnit i v jeho smrti,
11. abych, ať už jakkoli, dospěl ke vzkříšení z mrtvých.
12. Ne že bych už toho dosáhl anebo už byl dokonalý, ale ženu se vpřed, abych přece jen uchvátil to, k čemu jsem byl uchvácen Kristem Ježíšem.
13. Nemyslím si, bratři, že bych to už získal, ale jde mi jen o jedno: zapomínaje na to, co je za mnou, vztahuji se k tomu, co je přede mnou.
14. Ženu se k cíli, k vítězné odměně Božího nebeského povolání v Kristu Ježíši.
15. Všichni, kdo jsme dospělí, tedy sdílejme tento postoj. Pokud v nějakém ohledu smýšlíte jinak, Bůh vám zjeví i to.
16. K čemu jsme ale už došli, toho se držme.
17. Bratři, následujte společně můj příklad a všímejte si těch, kdo žijí podle našeho vzoru.
18. Mnozí totiž žijí jako nepřátelé Kristova kříže; často jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji.
19. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich sláva v jejich hanebnostech. Takoví myslí jen na pozemské věci,
20. my ale máme občanství v nebi, odkud očekáváme Spasitele - Pána Ježíše Krista.
21. Ten promění naše ubohé tělo do podoby jeho slavného těla, a to mocí, kterou je schopen podmanit si vše.

  Philippians (3/4)