Philippians (1/4)  

1. Pavel a Timoteus, služebníci Krista Ježíše, všem svatým v Kristu Ježíši, kteří jsou ve Filipech, se správci a služebníky:
2. Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše Krista.
3. Kdykoli si na vás vzpomenu, musím děkovat svému Bohu.
4. Stále se za vás všechny modlím a při každé své modlitbě se raduji
5. z toho, jak se od prvního dne až doposud podílíte na evangeliu.
6. Jsem si jist, že Ten, který ve vás začal dobré dílo, je dovede až do konce v den Krista Ježíše.
7. Právem takto smýšlím o vás všech, protože mě nosíte v srdci; vy všichni máte se mnou podíl na Boží milosti, jak v mém vězení, tak v obhajobě a potvrzování evangelia.
8. Bůh je mi svědkem, jak po vás všech toužím; cítím k vám lásku Krista Ježíše!
9. Modlím se, aby i vaše láska stále víc a více rostla spolu s poznáním a hlubokou vnímavostí,
10. abyste uměli rozeznat, co je správné, abyste byli ryzí a bezúhonní až do Kristova dne
11. a dali se od Ježíše Krista naplnit ovocem spravedlnosti ke slávě a chvále Boží.
12. Chtěl bych, bratři, abyste věděli, že to, co mě potkalo, přispělo spíše k prospěchu evangelia.
13. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista.
14. Mé okovy dodaly mnoha sourozencům v Pánu jistotu, takže teď káží Slovo mnohem směleji a beze strachu.
15. Někteří sice kážou Krista ze závisti a soupeřivosti, jiní však s dobrým úmyslem.
16. Jedni hlásají Krista ze ctižádosti, neupřímně, v domnění, že mi k mým okovům přidají soužení;
17. druzí však z lásky a s vědomím, že jsem tu proto, abych obhajoval evangelium.
18. Ale co na tom! Hlavně že se jakýmkoli způsobem, ať už naoko nebo opravdově, káže Kristus. Raduji se tedy a budu se radovat i nadále, neboť
19. vím, že díky vaší modlitbě a pomoci Ducha Ježíše Krista to vše povede k mé záchraně.
20. Už se nemohu dočkat! Mám totiž naději, že v ničem nebudu zahanben, ale že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, ať už skrze život anebo smrt.
21. Žít - to je pro mě Kristus, a umřít - to je zisk!
22. Zůstanu-li naživu v tomto těle, znamená to pro mě plodnou práci. Proto nevím, čemu dát přednost,
23. neboť mě přitahuje obojí. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je zdaleka nejlepší;
24. zůstat v tomto těle je ale potřebnější kvůli vám.
25. Proto vím jistě, že tu ještě pobudu. Kvůli vašemu prospěchu a radosti ve víře tu s vámi všemi zůstanu,
26. aby vaše chlouba v Kristu Ježíši díky mně ještě vzrostla, až se k vám vrátím.
27. Jen prosím, abyste svým jednáním dělali čest Kristovu evangeliu. Když k vám přijdu, rád bych viděl (a když nepřijdu, alespoň o vás slyšel), že pevně stojíte v jednom duchu a že společně jako jedna duše vedete zápas o víru evangelia.
28. Nedejte se nijak vystrašit svými protivníky; to jim bude jasným znamením záhuby, ale vám záchrany, a to od Boha.
29. Bylo vám totiž dopřáno, abyste v Krista nejen věřili, ale také pro něho trpěli.
30. Svádíte stejný boj, jaký jste viděli u mě, a jak slyšíte, vedu jej i nadále.

      Philippians (1/4)