Numbers (8/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Řekni Áronovi: Když budeš rozsvěcovat kahany, dbej, ať těch sedm kahanů vrhá světlo dopředu před svícen."
3. Áron to tedy učinil; rozsvítil kahany směrem dopředu před svícen, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi.
4. Samotný svícen byl od dříku až po květy vytepán ze zlata. Mojžíš zhotovil svícen přesně podle vzoru, který mu Hospodin ukázal na hoře.
5. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
6. "Vezmi z řad synů Izraele levity a očisti je.
7. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou očištěni.
8. Ať vezmou mladého býčka spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích.
9. Přiveď levity před Stan setkávání a shromáždi tam celou izraelskou obec.
10. Když levity přivedeš před Hospodina, synové Izraele na ně vloží ruce
11. a Áron levity nabídne Hospodinu jako obětní dar synů Izraele, aby konali službu Hospodinu.
12. Levité ať pak vloží ruce na hlavy těch býků. Jednoho obětuj jako oběť za hřích a druhého jako zápalnou oběť Hospodinu k vykoupení levitů.
13. Potom levity postav před Árona a před jeho syny a nabídni je jako obětní dar Hospodinu.
14. Tak oddělíš levity z řad synů Izraele a levité budou moji.
15. Poté, co je očistíš a nabídneš jako obětní dar, vstoupí levité do služby při Stanu setkávání,
16. neboť jsou mi z řad synů Izraele zcela odevzdáni. Vzal jsem si je namísto všech, kteří otvírají lůno, namísto všech prvorozených synů Izraele,
17. neboť všechno prvorozené mezi syny Izraele, jak z lidí, tak ze zvířat, je mé. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem je zasvětil sobě,
18. avšak namísto všech prvorozených mezi syny Izraele jsem si vzal levity.
19. Tyto levity odevzdané z řad synů Izraele jsem pak dal Áronovi a jeho synům, aby za syny Izraele konali službu při Stanu setkávání a byli za ně výkupným, aby na syny Izraele nepřišla zhoubná rána, když by přistupovali ke svatým věcem."
20. Mojžíš, Áron a celá obec synů Izraele tedy naložili s levity přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi ohledně levitů přikázal; právě tak s nimi synové Izraele naložili.
21. Levité se očistili od hříchu a vyprali si oděv. Áron je nabídl jako obětní dar Hospodinu a vykonal za ně obřad smíření, aby byli očištěni.
22. Poté tedy levité vstoupili do své služby při Stanu setkávání před tváří Árona a jeho synů. Jak Hospodin přikázal Mojžíšovi ohledně levitů, tak s nimi naložili.
23. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
24. "Toto platí pro levity: Od pětadvaceti let každý z nich nastoupí službu, aby konal práci při Stanu setkávání.
25. Od padesáti let se pak z pracovní služby vrátí a nebude už sloužit.
26. Bude moci pomáhat svým bratrům plnit povinnosti při Stanu setkávání, ale službu konat nebude. Takto naložíš s levity, pokud jde o jejich povinnosti."

  Numbers (8/36)