Numbers (7/36)  

1. V den, kdy Mojžíš dokončil stavbu Příbytku, pomazal a posvětil jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a posvětil,
2. přistoupili vůdcové Izraele, náčelníci otcovských rodů, totiž vůdcové pokolení, pověření sčítáním,
3. a přivedli jako svůj dar před Hospodina šest krytých vozů a dvanáct býků (vůz za každé dva vůdce a za každého jeden býk). Když je přivedli před Příbytek,
4. Hospodin řekl Mojžíšovi:
5. "Přijmi to od nich, ať to slouží ke službě při Stanu setkávání. Rozděl to levitům, každému v souladu s jeho službou."
6. Mojžíš tedy vzal vozy i býky a dal je levitům.
7. Geršonovým synům dal vzhledem k jejich službě dva vozy a čtyři býky.
8. Synům Merariho dal vzhledem k jejich službě pod vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozy a osm býků.
9. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží služba při svatých věcech, které se nosí na ramenou.
10. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a položili je před oltář.
11. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Ať přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den."
12. Prvního dne přinesl svůj dar Nachšon, syn Aminadabův z pokolení Juda.
13. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
14. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
15. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
16. jeden kozel k oběti za hřích,
17. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Nachšona, syna Aminadabova.
18. Druhého dne svůj dar přinesl Netaneel, syn Cuarův, vůdce pokolení Isachar.
19. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
20. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
21. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
22. jeden kozel k oběti za hřích,
23. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Netaneela, syna Cuarova.
24. Třetího dne předstoupil vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův.
25. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
26. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
27. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
28. jeden kozel k oběti za hřích,
29. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eliaba, syna Chelonova.
30. Čtvrtého dne předstoupil vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův.
31. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
32. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
33. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
34. jeden kozel k oběti za hřích,
35. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar vůdce Rubenových synů Elicura, syna Šedeurova.
36. Pátého dne předstoupil vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův.
37. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
38. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
39. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
40. jeden kozel k oběti za hřích,
41. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Šelumiela, syna Curišadajova.
42. Šestého dne předstoupil vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův.
43. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
44. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
45. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
46. jeden kozel k oběti za hřích,
47. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Eljasafa, syna Deuelova.
48. Sedmého dne předstoupil vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův.
49. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
50. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
51. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
52. jeden kozel k oběti za hřích,
53. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Elišamy, syna Amihudova.
54. Osmého dne předstoupil vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův.
55. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
56. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
57. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
58. jeden kozel k oběti za hřích,
59. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Gamaliela, syna Pedacurova.
60. Devátého dne předstoupil vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho.
61. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
62. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
63. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
64. jeden kozel k oběti za hřích,
65. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Abidana, syna Gideoniho.
66. Desátého dne předstoupil vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův.
67. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
68. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
69. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
70. jeden kozel k oběti za hřích,
71. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiezera, syna Amišadajova.
72. Jedenáctého dne předstoupil vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův.
73. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
74. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
75. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
76. jeden kozel k oběti za hřích,
77. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Pagiela, syna Okranova.
78. Dvanáctého dne předstoupil vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův.
79. Jeho darem byla jedna stříbrná mísa o váze 130 šekelů, jedna stříbrná obětní miska o 70 šekelech (měřeno šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti,
80. jeden zlatý pohárek o 10 šekelech, plná kadidla,
81. jeden mladý býček, jeden beran, jeden roční beránek k zápalné oběti,
82. jeden kozel k oběti za hřích,
83. dva býci, pět beranů, pět kozlů a pět ročních beránků k pokojné oběti. To byl dar Achiry, syna Enanova.
84. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12 stříbrných obětních misek, 12 zlatých pohárků.
85. Každá stříbrná mísa vážila 130 šekelů a každá obětní miska 70. Stříbrné nádobí vážilo celkem 2 400 šekelů svatyně.
86. Každý z dvanácti zlatých pohárků plných kadidla vážil 10 šekelů. Zlaté pohárky vážily celkem 120 šekelů svatyně.
87. Souhrn dobytka k zápalné oběti (s jejich moučnou obětí): 12 býčků, 12 beranů, 12 ročních beránků. K oběti za hřích: 12 kozlů.
88. Souhrn dobytka k pokojné oběti: 24 býčků, 60 beranů, 60 kozlů, 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán.
89. A když Mojžíš vcházel do Stanu setkávání, aby s ním Bůh mluvil, slyšel hlas, jenž k němu promlouval z místa mezi dvěma cheruby nad slitovnicí ležící na Truhle svědectví; tak k němu promlouval.

  Numbers (7/36)