Numbers (34/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Přikaž synům Izraele: Až vejdete do Kanaánu, toto budou hranice země, která vám připadne za dědictví:
3. Vaše jižní hranice povede od pouště Cin podél Edomu. Začne od konce Mrtvého moře na východě,
4. stočí se jižně od srázu Akrabim, bude pokračovat k Cinu, až dosáhne na jih od Kádeš-barné. Odtud povede k Chacar-adaru a bude pokračovat k Acmonu,
5. kde se stočí, a podél Egyptského potoka dosáhne k moři.
6. Vaši západní hranici bude tvořit Středozemní moře. Jeho pobřeží bude vaše západní hranice.
7. Vaše severní hranice povede takto: od Středozemního moře ji vytyčíte k hoře Hór
8. a odtud dál k Lebo-chamátu, až dosáhne Cedadu.
9. Odtud povede k Zifronu, až dosáhne k Chacar-enanu. To bude vaše severní hranice.
10. Svou východní hranici vytyčíte od Chacar-enanu k Šefamu.
11. Odtud sestoupí k Rible východně od Ajinu; odtud bude sestupovat dál podél svahů východně od Galilejského jezera.
12. Odtud hranice sestoupí k Jordánu a dosáhne až k Mrtvému moři. To budou hranice vaší země ze všech stran."
13. Mojžíš synům Izraele přikázal: "To je ta země - rozdělte si ji losem! Hospodin přikázal, aby byla přidělena devíti a půl pokolením.
14. Rubenovu a Gádovu pokolení s jejich rodinami se totiž už dostalo dědictví, stejně jako polovině pokolení Manasesova.
15. Tato dvě a půl pokolení už získala dědictví na východní straně Jordánu naproti Jerichu."
16. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
17. "Toto jsou jména mužů, kteří vám rozdělí zemi do dědictví: kněz Eleazar a Jozue, syn Nunův.
18. Z každého pokolení určete jednoho vůdce, aby jim pomáhali rozdělovat zem.
19. A toto jsou jména těch mužů: Káleb, syn Jefunův, z pokolení Juda,
20. Šemuel, syn Amihudův, z pokolení Šimeon,
21. Elidad, syn Kislonův, z pokolení Benjamín,
22. Buki, syn Jogliův, vůdce pokolení Dan,
23. Chaniel, syn Efodův, vůdce pokolení Josefova syna Manasese,
24. Kemuel, syn Šiftanův, vůdce pokolení Josefova syna Efraima,
25. Elicafan, syn Parnachův, vůdce pokolení Zabulon,
26. Paltiel, syn Azanův, vůdce pokolení Isachar,
27. Achihud, syn Šelomiův, vůdce pokolení Ašer,
28. Pedahel, syn Amihudův, vůdce pokolení Neftalí."
29. To jsou ti, kterým Hospodin přikázal, aby synům Izraele přidělili dědictví v zemi Kanaán.

  Numbers (34/36)