Numbers (33/36)  

1. Toto jsou zastávky na cestě synů Izraele, když pod Mojžíšovým a Áronovým vedením táhli po svých oddílech z Egypta.
2. Mojžíš během jejich tažení zapisoval, odkud podle Hospodinova rozkazu vycházeli. Toto jsou zastávky na jejich tažení:
3. Patnáctého dne prvního měsíce, ráno po Hodu beránka, vytáhli synové Izraele z Ramesesu. Před očima celého Egypta směle vyrazili na cestu.
4. Egypťané zatím pohřbívali všechny své prvorozené, které mezi nimi Hospodin pobil, když vykonal soud nad jejich bohy.
5. Synové Izraele vyšli z Ramesesu a utábořili se v Sukotu.
6. Vyšli ze Sukotu a utábořili se v Etamu na kraji pouště.
7. Vyšli z Etamu, obrátili se zpět k Pi-chirotu naproti Baal-cefonu a utábořili se před Migdolem.
8. Vyšli z Pi-chirotu, prošli prostředkem moře na poušť, ušli tři dny cesty etamskou pouští a utábořili se v Maře.
9. Vyšli z Mary a přišli do Elimu. V Elimu bylo dvanáct vodních pramenů a sedmdesát palem; tam se utábořili u vody.
10. Vyšli z Elimu a utábořili se u Rudého moře.
11. Vyšli od Rudého moře a utábořili se v poušti Sin.
12. Vyšli z pouště Sin a utábořili se v Dofce.
13. Vyšli z Dofky a utábořili se v Aluši.
14. Vyšli z Aluše a utábořili se v Refidimu, kde lid neměl vodu k pití.
15. Vyšli z Refidimu a utábořili se na poušti Sinaj.
16. Vyšli z pouště Sinaj a utábořili se v Kibrot-hataavě.
17. Vyšli z Kibrot-hataavy a utábořili se v Chacerotu.
18. Vyšli z Chacerotu a utábořili se v Ritmě.
19. Vyšli z Ritmy a utábořili se v Rimon-perecu.
20. Vyšli z Rimon-perecu a utábořili se v Libně.
21. Vyšli z Libny a utábořili se v Rise.
22. Vyšli z Risy a utábořili se v Kehelatě.
23. Vyšli z Kehelaty a utábořili se na hoře Šefer.
24. Vyšli od hory Šefer a utábořili se v Charadě.
25. Vyšli z Charady a utábořili se v Makhelotu.
26. Vyšli z Makhelotu a utábořili se v Tachatu.
27. Vyšli z Tachatu a utábořili se v Terachu.
28. Vyšli z Terachu a utábořili se v Mitce.
29. Vyšli z Mitky a utábořili se v Chašmoně.
30. Vyšli z Chašmony a utábořili se v Moserotu.
31. Vyšli z Moserotu a utábořili se v Bne-jaakanu.
32. Vyšli z Bne-jaakanu a utábořili se v Chor-gidgadu.
33. Vyšli z Chor-gidgadu a utábořili se v Jotbatě.
34. Vyšli z Jotbaty a utábořili se v Abroně.
35. Vyšli z Abrony a utábořili se v Ecjon-geberu.
36. Vyšli z Ecjon-geberu a utábořili se v Kádeši na poušti Cin.
37. Vyšli z Kádeše a utábořili se u hory Hór na kraji edomské země.
38. Prvního dne pátého měsíce čtyřicátého roku po vyjití synů Izraele z Egypta vystoupil kněz Áron podle Hospodinova rozkazu na horu Hór a tam zemřel.
39. Když Áron zemřel na hoře Hór, bylo mu 123 let.
40. Tenkrát se aradský král, Kanaánec sídlící v Negevu v kanaánské zemi, dozvěděl o příchodu synů Izraele.
41. Vyšli od hory Hór a utábořili se v Calmoně.
42. Vyšli z Calmony a utábořili se v Punonu.
43. Vyšli z Punonu a utábořili se v Obotu.
44. Vyšli z Obotu a utábořili se v Ije-abarimu na moábské hranici.
45. Vyšli z Ijimu a utábořili se v Dibon-gadu.
46. Vyšli z Dibon-gadu a utábořili se v Almon-diblataimu.
47. Vyšli z Almon-diblatajmu a utábořili se v pohoří Abarim proti Nebó.
48. Vyšli z pohoří Abarim a utábořili se na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.
49. Jejich tábor na moábských pláních u Jordánu sahal od Bet-ješimotu až po Abel-šitim.
50. Na moábských pláních, při Jordánu naproti Jerichu, promluvil Hospodin k Mojžíšovi:
51. "Řekni synům Izraele: Až přejdete Jordán a vstoupíte do kanaánské země,
52. vyžeňte všechny obyvatele země. Zničte všechny jejich tvarované kameny, zničte všechny jejich lité sochy a zrušte jejich obětní výšiny.
53. Podrobte si tu zem a osídlete ji, neboť jsem vám ji dal - obsaďte ji!
54. Rozdělte si tu zemi losem na dědičné podíly podle svých rodů. Většímu rodu přidělte větší dědictví a menšímu menší. Kamkoli padne čí los, to bude jeho. Rozdělte si zem podle otcovských pokolení.
55. Pokud obyvatele té země nevyženete, pak se vám ti, které tam ponecháte, stanou trním v očích a ostny v bocích. Budou vás trýznit v zemi, v níž budete bydlet.
56. To, co jsem zamýšlel učinit jim, pak nakonec učiním vám."

  Numbers (33/36)