Numbers (32/36)  

1. Synové Rubenovi a synové Gádovi měli obrovské množství dobytka. Uviděli jaezerskou a gileádskou zem a hle, bylo to místo vhodné pro dobytek.
2. Rubenovi a Gádovi synové tedy přišli a řekli Mojžíšovi, knězi Eleazarovi a vůdcům obce:
3. "Atarot, Dibon, Jaezer, Nimra, Chešbon, Eleale, Sebam, Nebó a Beon,
4. země, kterou Hospodin dobyl pro izraelskou obec, je země vhodná pro dobytek - a tvoji služebníci mají spoustu dobytka."
5. Dále řekli: "Prokaž nám prosím laskavost, ať tato země připadne do vlastnictví nám, tvým služebníkům. Nevoď nás přes Jordán."
6. Mojžíš Rubenovým a Gádovým synům odpověděl: "Mají snad vaši bratři jít do boje, zatímco vy zůstanete zde?
7. Proč chcete syny Izraele odradit od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal?
8. Totéž udělali vaši otcové, když jsem je vyslal z Kádeš-barné, aby prohlédli zem.
9. Došli až k údolí Eškol, prohlédli zem, ale pak syny Izraele odradili od vstupu do země, kterou jim Hospodin dal.
10. Hospodin toho dne vzplanul hněvem a odpřisáhl:
11. ‚Nikdo z těch, kdo vyšli z Egypta, nikdo starší dvaceti let nespatří zem, kterou jsem s přísahou zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi, neboť se mi nevydali cele.
12. Jen Káleb, syn Jefunův, a Jozue, syn Nunův, se cele vydali Hospodinu.'
13. Hospodin tehdy vzplanul proti Izraeli hněvem a nechal je čtyřicet let bloudit po poušti, dokud to pokolení, které se znelíbilo Hospodinu, do posledního nevymřelo.
14. Hle, nyní jste nastoupili na místo svých otců, vy plemeno hříšníků, abyste ještě více roznítili Hospodinův planoucí hněv proti Izraeli!
15. Jestliže se od něj odvrátíte, nechá tento lid na poušti ještě déle, a tak je všechny přivedete do záhuby!"
16. Přistoupili tedy k Mojžíšovi blíž a řekli: "Chceme tu postavit ohrady pro svůj dobytek a města pro své děti.
17. Sami pak půjdeme v plné zbroji v čele synů Izraele, dokud je nepřivedeme na jejich místo. Naše děti zatím zůstanou v opevněných městech, chráněny před obyvateli země.
18. My se ale domů nevrátíme, dokud se každý syn Izraele neujme svého dědictví.
19. Nebudeme s nimi zabírat zem za Jordánem ani nikde dále, neboť nám připadlo dědictví na východ od Jordánu."
20. Mojžíš jim odpověděl: "Chcete-li to slovo splnit, připravte se před Hospodinem k boji.
21. Každý z vašich ozbrojenců půjde před Hospodinem za Jordán, dokud on před vámi nevyžene své nepřátele.
22. Až bude země před Hospodinem podmaněna, budete se moci vrátit a budete zproštěni tohoto závazku k Hospodinu a k Izraeli. Tehdy se před Hospodinem tato země stane vaším vlastnictvím.
23. Pokud se tak nezachováte, hle, zhřešíte proti Hospodinu, a vězte, že váš trest si vás najde.
24. Postavte si města pro děti a ohrady pro ovce a kozy; splňte však, co jste slíbili."
25. Rubenovi a Gádovi synové Mojžíšovi odpověděli: "Tvoji služebníci učiní, jak jim náš pán přikazuje.
26. Naše děti, naše ženy, náš dobytek a všechna naše zvířata zůstanou v gileádských městech,
27. zatímco tvoji služebníci, každý v plné zbroji, přejdou Jordán, aby bojovali před Hospodinem, jak praví náš pán."
28. Mojžíš tedy o nich vydal příkaz knězi Eleazarovi, Jozuovi, synu Nunovu, a náčelníkům izraelských pokolení.
29. Mojžíš jim řekl: "Pokud s vámi Gádovi a Rubenovi synové přejdou Jordán, každý vyzbrojen k boji před Hospodinem, pak jim po dobytí země dáte do vlastnictví gileádskou zem.
30. Pokud však s vámi nepůjdou jako ozbrojenci, připadne jim vlastnictví mezi vámi v kanaánské zemi."
31. Gádovi a Rubenovi synové na to řekli: "Uděláme, co Hospodin tvým služebníkům řekl:
32. Přejdeme vyzbrojeni před Hospodinem do země Kanaán a získáme dědičné vlastnictví v Zajordání."
33. Mojžíš tedy Gádovým a Rubenovým synům a polovině pokolení Manasesova, syna Josefova, přidělil království emorejského krále Sichona a bášanského krále Oga - zemi i s jejími městy včetně území pohraničních měst.
34. Synové Gádovi pak vystavěli Dibon, Atarot, Aroer,
35. Atarot-šofan, Jaezer, Jogbehu,
36. opevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a kozy.
37. Synové Rubenovi vystavěli Chešbon, Eleale, Kiriatajim,
38. Nebó, Baal-meon (jejichž jména byla změněna) a také Sibmu. Města, která vystavěli, přejmenovali.
39. Synové Machira, syna Manasesova, šli do Gileádu, dobyli jej a vyhnali Emorejce, kteří tam bydleli.
40. Mojžíš tedy Gileád přidělil Machirovi, synu Manasesovu, a ten se v ní usadil.
41. Manasesův syn Jair pak vytáhl, dobyl jejich vesnice a nazval je Chavot-jair, Jairovy vesnice.
42. Také Noba vytáhl, dobyl Kenat i jeho vesnice a nazval je svým jménem: Noba.

  Numbers (32/36)