Numbers (31/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Než budeš připojen ke svému lidu, vykonej pomstu synů Izraele nad Midiánci."
3. Mojžíš proto řekl lidu: "Vyzbrojte mezi sebou muže způsobilé k boji. Ať vytáhnou proti Midiánu a vykonají nad ním Hospodinovu pomstu.
4. Z každého izraelského pokolení vyšlete k boji po tisíci mužů."
5. A tak bylo z izraelských tisíců povoláno po tisíci z každého pokolení, 12 000 mužů vyzbrojených k boji.
6. Mojžíš je vyslal do boje po tisíci z každého pokolení a s nimi Pinchase, syna kněze Eleazara, se svatým náčiním a s trubkami k troubení v ruce.
7. Vytáhli tedy do boje proti Midiánu, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi, a pobili je do posledního muže.
8. Zabili také midiánské krále: Eviho, Rekema, Cura, Chura a Rebu - pět midiánských králů. Také Balaáma, syna Beorova, zabili mečem.
9. Midiánské ženy i jejich děti ale Izraelci zajali. Ukořistili také všechen jejich dobytek, stáda a veškeré bohatství.
10. Všechna jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili.
11. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a dobytka.
12. Všechnu kořist, jíž se zmocnili, i všechny zajatce pak přivedli k Mojžíšovi, ke knězi Eleazarovi a k izraelské obci do tábora na moábských pláních při Jordánu naproti Jerichu.
13. Mojžíš, kněz Eleazar a všichni vůdcové obce jim vyšli z tábora naproti.
14. Mojžíš se však na velitele vojska, na vůdce tisíců a stovek, kteří se vraceli z válečného tažení, rozhněval:
15. "Vy jste nechali všechny ty ženy naživu?
16. Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k Peorovi. Kvůli tomu přišla na Hospodinovu obec ta rána!
17. Pobijte tedy všechny chlapce. Pobijte i každou ženu, která už spala s mužem.
18. Všechny dívky, které ještě nepoznaly muže, si nechte živé.
19. Vy sami pak zůstaňte po sedm dní venku za táborem. Všichni, kdo jste někoho zabili, a všichni, kdo jste se dotkli něčeho zabitého, se budete třetího a sedmého dne očišťovat - jak vy, tak vaši zajatci.
20. Očistěte také všechny oděvy, všechny kožené předměty, vše vyrobené z kozí srsti i každý předmět ze dřeva."
21. Kněz Eleazar pak řekl bojovníkům, kteří byli v té bitvě: "Toto je ustanovení Zákona, jejž Hospodin přikázal Mojžíšovi:
22. Zlato, stříbro, bronz, železo, cín a olovo,
23. vše, co snese oheň, přepálíte ohněm, a bude to čisté. Musí se to ale ještě očistit očistnou vodou. Vše, co oheň nesnese, propláchněte vodou.
24. Sedmého dne si vyperte roucha, a budete čistí. Teprve potom se vrátíte do tábora."
25. Hospodin Mojžíšovi řekl:
26. "Spolu s knězem Eleazarem a s rodovými náčelníky obce pořiď soupis zajaté kořisti, jak z lidí, tak z dobytka.
27. Rozděl kořist rovným dílem mezi bojovníky, kteří šli do bitvy, a mezi zbytek obce.
28. Od bojovníků, kteří šli do bitvy, vyber příspěvek pro Hospodina. Bude to jeden život z každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotu, oslů i bravu.
29. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi Eleazarovi jako příspěvek Hospodinu.
30. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z padesáti, a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotu, oslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek."
31. Mojžíš a kněz Eleazar tedy učinili, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
32. Zbytek kořisti uchvácené vojskem činil: 675 000 kusů bravu,
33. 72 000 kusů skotu,
34. 61 000 oslů,
35. 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže.
36. Polovina podílu těch, kteří vyšli do boje, činila: 337 500 kusů bravu;
37. z nich bylo Hospodinu odvedeno 675.
38. 36 000 kusů skotu; z nich bylo Hospodinu odvedeno 72.
39. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61.
40. 16 000 osob; z nich bylo Hospodinu odvedeno 32.
41. Tento příspěvek Hospodinu předal Mojžíš knězi Eleazarovi, jak mu Hospodin přikázal.
42. Druhá polovina, patřící zbytku izraelské obce (polovina, kterou Mojžíš oddělil od té patřící bojovníkům),
43. činila: 337 500 kusů bravu,
44. 36 000 kusů skotu,
45. 30 500 oslů,
46. 16 000 osob.
47. Z této poloviny patřící synům Izraele vybral Mojžíš po jednom z každých padesáti ukořistěných, a to jak z lidí, tak z dobytka. Ty odevzdal levitům pečujícím o Hospodinův Příbytek, jak mu Hospodin přikázal.
48. Poté k Mojžíšovi přistoupili velitelé vojenských oddílů, vůdcové tisíců a stovek,
49. a řekli Mojžíšovi: "Tvoji služebníci sečetli bojovníky, jimž jsme veleli, a ani jeden nám nechybí.
50. Proto každý z nás přinášíme Hospodinu dar ze získaných zlatých šperků - spony, náramky, prsteny, náušnice a přívěsky - k vykoupení našich životů před Hospodinem."
51. Mojžíš a kněz Eleazar tedy od nich přijali všechny ty mistrovské zlaté šperky.
52. Všechno zlato odevzdané Hospodinu vážilo 16 750 šekelů.
53. (Bojovníci ovšem kořistili každý pro sebe.)
54. Mojžíš a kněz Eleazar od vůdců tisíců a stovek to zlato přijali a odnesli je do Stanu setkávání jako připomínku synů Izraele před Hospodinem.

  Numbers (31/36)