Numbers (3/36)  

1. Toto je příběh Árona a Mojžíše v době, kdy Hospodin mluvil s Mojžíšem na hoře Sinaj.
2. A toto jsou jména Áronových synů: prvorozený Nádab, dále Abihu, Eleazar a Itamar;
3. to jsou jména Áronových synů, pomazaných kněží pověřených ke kněžské službě.
4. Nádab a Abihu však bezdětní zemřeli před Hospodinem, když na poušti Sinaj před Hospodinem obětovali nepatřičný oheň. Proto spolu se svým otcem Áronem konali kněžskou službu Eleazar a Itamar.
5. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
6. "Přiveď pokolení Levi a postav je před kněze Árona, aby mu pomáhali.
7. Svou službou při Příbytku budou plnit jeho povinnost i povinnost celé obce vůči Stanu setkávání.
8. Budou také pečovat o veškeré náčiní Stanu setkávání a službou při Příbytku budou plnit povinnost synů Izraele.
9. Odevzdej tedy levity Áronovi a jeho synům, ať mu jsou z řad Izraelitů zcela odevzdáni.
10. Árona a jeho syny pověříš, aby zachovávali své kněžství. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře."
11. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
12. "Hle, já jsem si namísto všech prvorozených, kteří mezi Izraelci otvírají lůno, vybral z řad synů Izraele levity. Levité jsou tedy moji,
13. neboť všichni prvorození jsou moji. V den, kdy jsem pobil všechny prvorozené v Egyptě, jsem zasvětil všechny prvorozené v Izraeli, jak lidi, tak zvířata, sobě. Jsou moji. Já jsem Hospodin."
14. Hospodin promluvil k Mojžíšovi na poušti Sinaj:
15. "Sečti Leviho syny podle jejich otcovských domů a rodů; sečti všechny muže od stáří jednoho měsíce."
16. Mojžíš je tedy podle Hospodinova rozkazu sečetl, jak mu bylo přikázáno.
17. Toto jsou Leviho synové, jmenovitě: Geršon, Kehat a Merari.
18. Toto jsou jména Geršonových synů po jejich rodech: Libni a Šimei.
19. Kehatovi synové po svých rodech: Amram, Jishar, Hebron a Uziel.
20. Synové Merariho po svých rodech: Machli a Muši. Toto jsou levitské rody podle svých otcovských domů.
21. Z Geršona vzešel rod libnijský a šimeiský; to jsou geršonské rody.
22. Podle seznamu čítaly 7 500 mužů starších jednoho měsíce.
23. Geršonské rody tábořily za Příbytkem, na západní straně.
24. Vůdcem geršonského otcovského domu byl Eljasaf, syn Laelův.
25. Geršonovi synové dostali ve Stanu setkávání do opatrování Příbytek, stan, jeho pokrývku, závěs ke vchodu do Stanu setkávání,
26. zástěny nádvoří, závěs pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytku a oltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou.
27. Z Kehata vzešel rod amramský, jisharský, hebronský a uzielský; to jsou kehatské rody.
28. Čítaly celkem 8 600 mužů starších jednoho měsíce. Ti měli na starost svatyni.
29. Rody Kehatových synů tábořily na jižní straně Příbytku.
30. Vůdcem otcovského domu kehatských rodů byl Elicafan, syn Uzielův.
31. Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícen, oltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a závěs, a to se vší příslušnou službou.
32. Vůdcem levitských vůdců byl Eleazar, syn kněze Árona; jemu byli svěřeni ti, kdo plní povinnost vůči svatyni.
33. Z Merariho vzešel rod machlijský a mušijský; to jsou merarijské rody.
34. Podle seznamu čítaly 6 200 mužů starších jednoho měsíce.
35. Vůdcem otcovského domu merarijských rodů byl Curiel, syn Abichailův. Tábořili na severní straně Příbytku.
36. Synům Merariho byly do opatrování svěřeny desky Příbytku, jeho svlaky, sloupy, patky a veškeré náčiní k nim, a to se vší příslušnou službou.
37. Dále sloupy okolo nádvoří, jejich patky a kolíky s jejich lany.
38. Vepředu, na východě, tábořili před Příbytkem, totiž před Stanem setkávání, Mojžíš, Áron a jeho synové. Drželi za syny Izraele stráž před svatyní. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však měl zemřít.
39. Levité, které Mojžíš s Áronem podle Hospodinova rozkazu sečetl po jejich rodech, čítali celkem 22 000 mužů starších jednoho měsíce.
40. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Sečti mezi syny Izraele všechny prvorozené muže starší jednoho měsíce a pořiď jejich jmenný seznam.
41. Namísto všech prvorozených synů Izraele pak pro mne vezmeš levity. Já jsem Hospodin. Namísto všeho prvorozeného dobytka synů Izraele vezmeš dobytek levitů."
42. Mojžíš tedy podle Hospodinova příkazu sečetl všechny prvorozené syny Izraele.
43. Všech prvorozených starších jednoho měsíce bylo na jmenném seznamu 22 273.
44. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
45. "Vezmi levity namísto všech prvorozených mezi syny Izraele a dobytek levitů namísto jejich dobytka, neboť levité jsou moji. Já jsem Hospodin.
46. A jako výplatné za těch 273 prvorozených synů Izraele, kteří převyšují počet levitů,
47. vybereš po pěti šekelech za hlavu (měřeno podle šekelu svatyně; šekel je 20 ger).
48. To stříbro pak dáš Áronovi a jeho synům jako výplatné za ty, kdo převyšují jejich počet."
49. A tak Mojžíš vybral výplatné stříbro za ty, kdo převyšovali počet mužů vykoupených levity.
50. Vybral za prvorozené syny Izraele 1 365 šekelů stříbra (měřeno podle šekelu svatyně).
51. Podle Hospodinova rozkazu pak Mojžíš předal výplatné stříbro Áronovi a jeho synům, jak mu Hospodin přikázal.

  Numbers (3/36)