Numbers (28/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Přikaž synům Izraele: Dbejte na to, ať mi v určený čas přinášíte mé oběti, můj pokrm, mou ohnivou oběť, mou příjemnou vůni.
3. Řekni jim: Toto je ohnivá oběť, kterou budete přinášet Hospodinu každý den: dva roční beránci bez vady ke stálé zápalné oběti.
4. Jednoho beránka obětuj ráno a druhého za soumraku.
5. Jako moučnou oběť k němu přidej desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje.
6. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.
7. K beránku patří úlitba čtvrtky hinu kvašeného nápoje, kterou pro Hospodina vyliješ ve svatyni.
8. Druhého beránka obětuj za soumraku. Připrav stejnou moučnou oběť i úlitbu jako ráno. Bude to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu."
9. "V sobotní den obětuj dva roční beránky bez vady. Jako moučnou oběť k nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou.
10. To je sobotní zápalná oběť - tu přinášejte kromě stálé zápalné oběti a úlitby každou sobotu."
11. "Při začátcích vašich měsíců přineste jako zápalnou oběť Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků bez vady.
12. Jako moučnou oběť pak přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu
13. a po desetině ke každému beránku. To je zápalná oběť, připravená jako příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu.
14. K nim náleží tyto úlitby: půl hinu vína na býčka, třetina hinu na berana a čtvrtina hinu na beránka. To je zápalná obět při novoluní každého měsíce v roce.
15. Kromě stálé zápalné oběti a příslušné úlitby ať je obětován také jeden kozel jako oběť za hřích."
16. "Čtrnáctého dne prvního měsíce bude Pesach - Hospodinův Hod beránka.
17. Patnáctého dne toho měsíce pak bude slavnost. Po sedm dní jezte nekvašené chleby.
18. Prvního dne mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci.
19. Jako ohnivou oběť přineste Hospodinu k zápalné oběti dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků; hleďte, ať jsou bez vady.
20. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana
21. a na každého z těch sedmi beránků po desetině.
22. Dále přines jednoho kozla jako oběť za hřích, aby za vás byl vykonán obřad smíření.
23. Toto vše budete obětovat kromě ranní zápalné oběti, která patří ke stálé zápalné oběti.
24. Stejně tak budete po sedm dní každý den obětovat pokrm ohnivé oběti příjemně vonící Hospodinu; ať je obětován kromě stálé zápalné oběti a její úlitby.
25. Sedmého dne pak mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci."
26. "V Den prvotin, až budete o vaší Slavnosti týdnů přinášet Hospodinu novou moučnou oběť, mějte svaté shromáždění; nedělejte žádnou běžnou práci.
27. Jako příjemně vonící zápalnou oběť přineste Hospodinu dva mladé býčky, jednoho berana a sedm ročních beránků.
28. Jako moučnou oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na jednoho berana
29. a na každého z těch sedmi beránků po desetině.
30. Přines také jednoho kozla, aby za vás byl vykonán obřad smíření.
31. To vše připravíte kromě stálé zápalné oběti a moučné oběti, která k ní náleží; hleďte, ať jsou bez vady. Rovněž tak úlitby, které k nim náleží."

  Numbers (28/36)