Numbers (25/36)  

1. Když Izrael pobýval v Šitimu, začal lid smilnit s místními Moábkami.
2. Ty je pozvaly k obětním hodům svého božstva a lid jedl a klaněl se jejich božstvu.
3. Tak se Izrael spřáhl s božstvem Baal-peor. Hospodin vzplanul proti Izraeli hněvem.
4. Hospodin řekl Mojžíšovi: "Vezmi všechny náčelníky lidu a veřejně je kvůli Hospodinu pověs na kůl, aby se Hospodinův planoucí hněv odvrátil od Izraele."
5. Mojžíš pak řekl izraelským soudcům: "Každý pobijte ze svých mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!"
6. Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů Izraele přišel a před očima Mojžíše i celé izraelské obce si přivedl domů Midiánku.
7. Když to spatřil Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí.
8. Vešel za tím Izraelcem až do vnitřní části stanu a oba je probodl - onoho Izraelce i tu ženu až k jejímu podbřišku. Tehdy se rána mezi syny Izraele zastavila.
9. Těch, kdo tou ranou zemřeli, bylo 24 000.
10. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
11. "Pinchas, syn Eleazara, syna kněze Árona, odvrátil mou zuřivost od synů Izraele. Rozhorlil se totiž uprostřed nich mou horlivostí, a tak jsem ve svém rozhorlení syny Izraele nezahubil.
12. Proto mu řekni, že já sám mu daruji svou smlouvu pokoje.
13. Ta bude pro něj i pro jeho potomstvo smlouvou věčného kněžství, neboť horlil pro svého Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření."
14. Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se jmenoval Zimri, syn Salův. Byl to vůdce svého otcovského rodu z pokolení Šimeonova.
15. Ona midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten byl hlavou svého otcovského kmene v Midiánu.
16. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
17. "Napadněte Midiánce a bijte je,
18. neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a pomocí své sestry Kozbi, dcery midiánského vůdce, zabité v den té zhoubné rány kvůli Peorovi."

  Numbers (25/36)