Numbers (23/36)  

1. Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."
2. Balák učinil, jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana.
3. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své zápalné oběti, já zatím půjdu opodál. Snad se Hospodin se mnou setká; co mi ukáže, to ti oznámím." A tak odešel sám.
4. Bůh se s ním setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana."
5. Hospodin vložil Balaámovi do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."
6. Vrátil se tedy k němu; stál dosud obklopen všemi moábskými hodnostáři u své zápalné oběti.
7. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Z Aramu přivedl mě Balák, z východních hor král moábský. Řekl: ‚Pojď a proklej mi Jákoba, pojď a spílej Izraeli!'
8. Jak mám zatratit, koho nezatratil Bůh? Jak spílat, komu Hospodin nespílá?
9. Z vrcholků skal jej vidím a z pahorků jej spatřuji: Hle, lid, jenž o samotě bydlí, jenž se nepočítá mezi národy.
10. Kdo sečte prach Jákobův, kdo oblak Izraele vyčíslí? Kéž i já zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!"
11. "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem tě, abys mé nepřátele zatratil, a hle, ty jen žehnáš a žehnáš!"
12. On však odpověděl: "Cožpak nemusím dbát o to, abych říkal, co mi do úst vloží Hospodin?"
13. Balák ho vyzval: "Pojď se na ně se mnou podívat odjinud. Uvidíš jen konec jejich zadního voje, neuvidíš je všechny. Zatrať mi je odtamtud!"
14. A tak ho vzal na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana.
15. Balaám pak Balákovi řekl: "Postůj zde u své zápalné oběti. Já zatím půjdu tam, vstříc Hospodinu."
16. Hospodin se s Balámem setkal a vložil mu do úst slovo. Potom řekl: "Vrať se k Balákovi a mluv takto."
17. Vrátil se tedy k němu; stál dosud u své zápalné oběti, obklopen moábskými hodnostáři. Balák se ho zeptal: "Co pravil Hospodin?"
18. Tehdy Balaám pronesl svou průpověď: "Vstaň, Baláku, a slyš, naslouchej mi, synu Ciporův!
19. Bůh není člověk, aby lhal, není lidský syn, aby litoval. Promluví snad, a nedodrží to, řekne snad něco, a nesplní?
20. Hle, dostal jsem za úkol žehnat; když on žehná, já to nezvrátím.
21. Nevidí se trápení v Jákobovi, nejsou na dohled těžkosti v Izraeli. Hospodin, jeho Bůh, je s ním, jsou u něj slyšet královské fanfáry!
22. Bůh, jenž z Egypta vyvedl je, je pro ně silou rohů buvolích.
23. Není žádné věštby proti Jákobovi, není zaklínání proti Izraeli. Vše se včas oznámí Jákobovi, Izrael se dozví, co chystá Bůh.
24. Hle, ten lid vstává jako lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev skolených než vypije!"
25. Balák na to Balaámovi řekl: "Když už ho nezatracuješ, aspoň mu nežehnej!"
26. Balaám však Balákovi odpověděl: "Copak jsem ti neříkal, že udělám, cokoli řekne Hospodin?"
27. Balák pak Balaáma vyzval: "Pojď prosím, vezmu tě na jiné místo; snad se Bohu zalíbí, abys mi je zatratil odtamtud."
28. A tak vzal Balaáma a vyvedl ho na vrchol Peoru, čnícího nad pustinou.
29. Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů."
30. Balák udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana.

  Numbers (23/36)