Numbers (2/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
2. "Ať synové Izraele táboří každý při svém praporu, pod korouhví svých otcovských domů; ať táboří vpovzdálí okolo Stanu setkávání."
3. Vepředu, na východě, táboří po svých oddílech prapor Judova uskupení: vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův,
4. a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů.
5. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův,
6. a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů.
7. Dále pokolení Zabulon: vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův,
8. a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů.
9. Celkem v oddílech Judova uskupení: 186 400 mužů. Ti pochodují jako první.
10. Na jihu táboří po svých oddílech prapor Rubenova uskupení: vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův,
11. a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů.
12. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův,
13. a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů.
14. Dále pokolení Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův,
15. a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů.
16. Celkem v oddílech Rubenova uskupení: 151 450 mužů. Ti pochodují druzí.
17. Uprostřed všech uskupení putuje Stan setkávání s uskupením levitů. Jak táboří, tak pochodují; každý na svém místě při svém praporu.
18. Na západě táboří po svých oddílech prapor Efraimova uskupení: vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův,
19. a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů.
20. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův,
21. a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů.
22. Dále pokolení Benjamín: vůdce Benjamínových synů Abidan, syn Gideoniho,
23. a jeho vojsko o počtu 35 400 mužů.
24. Celkem v oddílech Efraimova uskupení: 108 100 mužů. Ti pochodují třetí.
25. Na severu táboří po svých oddílech prapor Danova uskupení: vůdce Danových synů Achiezer, syn Amišadajův,
26. a jeho vojsko o počtu 62 700 mužů.
27. Vedle něj táboří pokolení Ašer: vůdce Ašerových synů Pagiel, syn Okranův,
28. a jeho vojsko o počtu 41 500 mužů.
29. Dále pokolení Neftalí: vůdce Neftalímových synů Achira, syn Enanův,
30. a jeho vojsko o počtu 53 400 mužů.
31. Celkem v oddílech Danova uskupení: 157 600 mužů. Ti pochodují po svých praporech jako poslední.
32. Toto je součet synů Izraele podle jejich otcovských domů. Celkem jich v oddílech všech uskupení bylo 603 550 mužů.
33. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi však s ostatními Izraelity nebyli sečteni levité.
34. Synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi: tak tábořili po svých praporech a tak táhli, každý podle svých rodů při domě svých otců.

  Numbers (2/36)