Numbers (16/36)  

1. Levita Korach, syn Jishara, syna Kehatova, přibral Rubenovce Dátana a Abirama, syny Eliabovy, a Óna, syna Peletova,
2. a spolu s dalšími dvěma sty padesáti izraelskými muži povstali proti Mojžíšovi. Byli to představení obce, členové sněmu, samí věhlasní muži.
3. Srotili se proti Mojžíšovi a Áronovi a řekli jim: "Osobujete si příliš! Celá tato obec, ti všichni jsou svatí a Hospodin je uprostřed nich. Proč se tedy pozdvihujete nad Hospodinovo shromáždění?"
4. Když to Mojžíš uslyšel, padl na tvář.
5. Potom promluvil ke Korachovi a celé jeho tlupě: "Ráno Hospodin ukáže, kdo mu patří, kdo je svatý a koho k sobě nechá přistoupit. Přistoupí k němu ten, koho vyvolil.
6. Udělejte toto: Vezměte si kadidelnice, Korach a celá jeho tlupa.
7. Zítra do nich dejte žhavé uhlí a na ně před Hospodinem položte kadidlo. Hospodin potom rozhodne, kdo je svatý. Osobujete si příliš, Leviho synové!"
8. Mojžíš tehdy Korachovi řekl: "Dobře poslouchejte, Leviho synové:
9. Je vám to málo, že vás Bůh Izraele oddělil od izraelské obce a dovolil vám přistupovat k němu, sloužit u Hospodinova Příbytku, stát před obcí a sloužit jí?
10. Dovolil ti spolu s tvými bratry levity přistupovat k němu, a vy si žádáte ještě kněžství?!
11. Ty a celá tvoje tlupa jste se tedy srotili proti Hospodinu - vždyť kdo je Áron, že reptáte proti němu?"
12. Mojžíš pak nechal zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme!
13. Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze země oplývající mlékem a medem, abys nás nechal pomřít na poušti? To se ještě musíš dělat naším vůdcem?!
14. Do žádné ‚země oplývající mlékem a medem' jsi nás nedovedl, žádné ‚pole a vinici' jsi nám za dědictví nedal. Chceš snad těm mužům vyloupnout oči? Nepůjdeme!"
15. Mojžíš se tedy velmi rozlítil a řekl Hospodinu: "Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem neublížil!"
16. Potom Mojžíš řekl Korachovi: "Ty a celá tvoje tlupa buďte zítra před Hospodinem - ty s nimi a také Áron.
17. Každý vezměte svou kadidelnici, dejte do ní kadidlo a každý přineste svou kadidelnici před Hospodina - dvě stě padesát kadidelnic. Také ty a Áron přineste svou kadidelnici."
18. Každý tedy vzal svou kadidelnici, dali do nich řeřavé uhlí, na ně položili kadidlo a postavili se ke vchodu do Stanu setkávání k Mojžíšovi a Áronovi.
19. Korach proti nim shromáždil ke vchodu do Stanu setkávání celou obec. Vtom se celé obci ukázala Hospodinova sláva a
20. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:
21. "Oddělte se od této obce, neboť je v okamžiku zahubím!"
22. Padli tedy na tvář. "Ó Bože, Bože duchů veškerého tvorstva!" zvolali. "Jeden muž zhřeší a ty se hněváš na celou obec?"
23. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
24. "Řekni obci: Odstupte ze všech stran od Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku!"
25. Mojžíš vstal a šel k Dátanovi a Abiramovi; izraelští stařešinové šli za ním.
26. "Odvraťte se od stanů těch ničemů," řekl obci. "Nedotýkejte se ničeho, co jim patří, abyste nebyli smeteni se všemi jejich hříchy."
27. Vyklidili tedy prostor kolem dokola Korachova, Dátanova a Abiramova příbytku. Dátan a Abiram vyšli a stáli u vchodu do svých stanů se svými ženami, syny i malými dětmi.
28. Mojžíš řekl: "Takto poznáte, že mě Hospodin poslal činit všechny tyto skutky a že to nedělám o své vůli:
29. Zemřou-li tito muži přirozenou smrtí, přihodí-li se jim, co se lidem běžně stává, pak mě neposlal Hospodin.
30. Způsobí-li však Hospodin něco úplně nového a země otevře ústa, aby je pohltila se vším, co mají, takže se zaživa propadnou do podsvětí, pak poznáte, že tito muži pohrdli Hospodinem!"
31. Sotva Mojžíš dořekl ta slova, země se pod nimi rozestoupila.
32. Země otevřela ústa a pohltila je, jejich rodiny i všechny ty, kdo byli s Korachem, i veškerý jejich majetek.
33. Zaživa se propadli do podsvětí i se vším, co měli. Země se nad nimi zavřela a zmizeli zprostřed shromáždění.
34. Celý kolemstojící Izrael se dal před jejich křikem na útěk a volali: "Ať země nepohltí i nás!"
35. Od Hospodina pak vyšlehl oheň a těch 250 mužů, kteří přinesli kadidlo, pohltil.
36. - - -
37. - - -
38. - - -
39. - - -
40. - - -
41. - - -
42. - - -
43. - - -
44. - - -
45. - - -
46. - - -
47. - - -
48. - - -
49. - - -
50. - - -

  Numbers (16/36)