Numbers (15/36)  

1. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
2. "Mluv k synům Izraele a řekni jim: Až přijdete do země, kterou vám dávám, abyste ji osídlili,
3. a budete chtít Hospodinu přinést ohnivou oběť, abyste Hospodinu připravili příjemnou vůni - ať už zápalnou nebo pokojnou oběť, ať už jako splnění slibu nebo jako dobrovolný dar nebo při vašich slavnostech, ať už ze skotu nebo z bravu,
4. pak ať ten, kdo přináší Hospodinu takovýto dar, přinese rovněž moučnou oběť: desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje.
5. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem obětuj čtvrtku hinu vína jako úlitbu.
6. S beranem pak obětuj dvě desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť
7. a třetinu hinu vína jako úlitbu - to vše přineseš Hospodinu jako příjemnou vůni.
8. Připravíš-li jako zápalnou či pokojnou oběť dobytče, ať už jako splnění slibu nebo jako pokojnou oběť Hospodinu,
9. přines s tím dobytčetem jako moučnou oběť tři desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje
10. a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť příjemně vonící Hospodinu.
11. Tak bude naloženo s každým býkem, s každým beranem, beránkem či kůzletem.
12. Ať jich připravíte jakékoli množství, takto naložíte s každým z nich.
13. Takto s nimi naloží každý narozený v Izraeli, když bude přinášet ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu.
14. Kdyby v budoucích pokoleních některý přistěhovalec nebo kdokoli u vás bude žít chtěl přinést ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu, musí se při tom zachovat stejně jako vy.
15. Pro shromáždění i pro přistěhovalce žijícího u vás budou platit stejná pravidla. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení: před Hospodinem si budete vy i přistěhovalec rovni.
16. Pro vás i pro přistěhovalce žijícího u vás bude platit stejný zákon a stejný řád."
17. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
18. "Řekni synům Izraele: Až vejdete do země, do níž vás uvádím,
19. a budete jíst její chléb, odevzdávejte z něj obětní příspěvek Hospodinu.
20. Jako obětní příspěvek z humna odevzdávejte bochánek ze svého prvního těsta.
21. Po všechna vaše pokolení odevzdávejte Hospodinu obětní příspěvek ze svého prvního těsta.
22. Jestliže se neúmyslně prohřešíte tím, že nesplníte některé z těchto přikázání, která Hospodin oznámil Mojžíšovi
23. (cokoli vám Hospodin skrze Mojžíše přikázal, ode dne, kdy to Hospodin přikázal, dále, po všechna vaše pokolení), učiníte toto:
24. Pokud se to stane neúmyslně nedopatřením celé obce, obětuje obec jednoho mladého býčka jako zápalnou oběť příjemně vonící Hospodinu spolu s patřičnou moučnou obětí a úlitbou podle pravidel a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích.
25. Kněz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatření a oni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť Hospodinu a rovněž oběť za hřích před Hospodinem.
26. Celé izraelské obci bude odpuštěno, stejně jako přistěhovalci žijícímu u vás, neboť se to celé obci přihodilo neúmyslně.
27. Pokud neúmyslně zhřeší jednotlivec, přinese jako oběť za hřích roční kůzle.
28. Kněz pak vykoná obřad smíření za toho, kdo nedopatřením neúmyslně zhřešil před Hospodinem. Vykoná za něj obřad smíření, a bude mu odpuštěno.
29. Pro rodilého Izraelitu i pro přistěhovalce žijícího u vás budete mít stejný zákon o neúmyslném hříchu.
30. Pokud však někdo hřeší opovážlivě, ať je to rodilý Izraelita nebo přistěhovalec, rouhá se Hospodinu; takový bude vyobcován ze svého lidu.
31. Protože pohrdl Hospodinovým slovem a porušil jeho přikázání, musí být vyobcován; lpí na něm vina."
32. Jednou, když byli synové Izraele na poušti, přistihli muže, jak v sobotní den sbírá dříví.
33. Ti, kdo ho přistihli sbírat dříví, jej přivedli k Mojžíšovi, Áronovi a celé obci
34. a nechali jej ve vězení, neboť nebylo jasné, co se s ním má stát.
35. Hospodin pak řekl Mojžíšovi: "Ten muž musí zemřít. Ať jej celá obec za táborem ukamenuje."
36. Celá obec ho tedy vyvedla za tábor a kamenovali jej, až zemřel, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.
37. Hospodin řekl Mojžíšovi:
38. "Řekni synům Izraele, ať si po všechna pokolení dělají na cípech svých oděvů třásně. Nad tyto třásně v cípech ať si připevní modrou šňůrku.
39. Toto budou vaše třásně. Když na ně pohlédnete, připomenete si všechna Hospodinova přikázání, abyste je plnili. Kdybyste se totiž řídili jen svým srdcem a svýma očima, dovedly by vás ke smilstvu.
40. Takto si budete připomínat všechna moje přikázání a plnit je. Budete svatí svému Bohu.
41. Já jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z Egypta, abych byl vaším Bohem. Já jsem Hospodin, váš Bůh."

  Numbers (15/36)