Numbers (1/36)  

1. Na Sinajské poušti, prvního dne druhého měsíce druhého roku po jejich odchodu z Egypta, promluvil Hospodin k Mojžíšovi ve Stanu setkávání:
2. "Sečtěte celou izraelskou obec podle jejich rodů a otcovských domů; pořiďte jmenný seznam všech mužů.
3. Ty a Áron započtete do jejich oddílů všechny bojeschopné Izraelce od dvaceti let výše.
4. Z každého pokolení vám bude pomáhat jeden muž, který je hlavou svého otcovského domu.
5. Toto jsou jména mužů, kteří vám budou stát po boku: z Rubena: Elicur, syn Šedeurův,
6. ze Šimeona: Šelumiel, syn Curišadajův,
7. z Judy: Nachšon, syn Aminadabův,
8. z Isachara: Netaneel, syn Cuarův,
9. ze Zabulona: Eliab, syn Chelonův,
10. z Josefových synů: z Efraima: Elišama, syn Amihudův, z Manasese: Gamaliel, syn Pedacurův,
11. z Benjamína: Abidan, syn Gideoniho,
12. z Dana: Achiezer, syn Amišadajův,
13. z Ašera: Pagiel, syn Okranův,
14. z Gáda: Eljasaf, syn Deuelův,
15. z Neftalíma: Achira, syn Enanův.
16. To jsou členové sněmu, vůdcové svých otcovských pokolení, náčelníci izraelských tisíců."
17. Mojžíš s Áronem tedy vzali jmenované muže
18. a prvního dne druhého měsíce shromáždili celou obec ke sčítání podle jejich rodů a otcovských domů. Všichni od dvaceti let výše byli jeden po druhém zahrnuti do jmenného seznamu,
19. jak Mojžíšovi přikázal Hospodin. Takto je na Sinajské poušti sečetl
20. a tolik jich bylo: Synové Rubena, Izraelova prvorozeného, podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše:
21. pokolení Ruben čítalo 46 500 mužů.
22. Synové Šimeona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů, uvedení ve jmenném seznamu všech bojeschopných mužů od dvaceti let výše:
23. pokolení Šimeon čítalo 59 300 mužů.
24. Synové Gáda podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
25. pokolení Gád čítalo 45 650 mužů.
26. Synové Judy podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
27. pokolení Juda čítalo 74 600 mužů.
28. Synové Isachara podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
29. pokolení Isachar čítalo 54 400 mužů.
30. Synové Zabulona podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
31. pokolení Zabulon čítalo 57 400 mužů.
32. Synové Josefovi: Synové Efraimovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
33. pokolení Efraim čítalo 40 500 mužů.
34. Synové Manasesovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
35. pokolení Manases čítalo 32 200 mužů.
36. Synové Benjamínovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
37. pokolení Benjamín čítalo 35 400 mužů.
38. Synové Danovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
39. pokolení Dan čítalo 62 700 mužů.
40. Synové Ašerovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
41. pokolení Ašer čítalo 41 500 mužů.
42. Synové Neftalímovi podle jejich pokolení, rodů a otcovských domů ve jmenném seznamu, všichni bojeschopní od dvaceti let výše:
43. pokolení Neftalí čítalo 53 400 mužů.
44. Toto jsou počty těch, které Mojžíš s Áronem a s dvanácti izraelskými vůdci sečetl, po jednom z každého otcovského domu.
45. Celkový počet všech bojeschopných Izraelitů od dvaceti let výše, započtených podle jejich otcovských domů:
46. Úhrnem bylo sečteno 603 550 mužů.
47. Mezi ně však nebyli podle svých otcovských pokolení započteni levité.
48. Hospodin promluvil k Mojžíšovi:
49. "Pokolení Levi nesčítej, nezahrnuj je do počtu synů Izraele.
50. Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit.
51. Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře.
52. Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech.
53. Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví."
54. A synové Izraele udělali všechno přesně tak, jak Hospodin Mojžíšovi přikázal.

      Numbers (1/36)