Nehemiah (7/13)  

1. Když byly hradby dostavěny a osadil jsem vrata, byli ustanoveni strážní, zpěváci a levité.
2. Velení nad Jeruzalémem jsem svěřil svému bratru Chananimu a veliteli pevnosti Chananiášovi, což byl důvěryhodný muž, jenž měl více Boží bázně než kdo jiný.
3. Řekl jsem jim: "Ať jeruzalémské brány nezůstávají během poledního odpočinku otevřené. Ti, kdo konají službu, ať vrata zavřou a zajistí. Obyvatelé Jeruzaléma pak ať drží hlídky; každý ať hlídá naproti svému domu."
4. Město bylo prostorné a veliké, ale obyvatel v něm bylo málo a chyběly obnovené domy.
5. Můj Bůh mi proto položil na srdce, abych shromáždil urozené, hodnostáře i prostý lid k rodovému soupisu. Nalezl jsem rodopis prvních navrátilců a v něm bylo zapsáno následující:
6. Toto jsou krajané, kteří se vrátili ze zajetí, kam byli jako vyhnanci zavlečeni babylonským králem Nabukadnezarem. Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku
7. pod vedením Zerubábela, Jošuy, Nehemiáše, Azariáše, Raamiáše, Nachmaniho, Mordechaje, Bilšana, Mispereta, Bigvaje, Nechuma a Baany. Toto je soupis izraelského lidu:
8. synové Parošovi 2 172
9. synové Šefatiášovi 372
10. synové Arachovi 652
11. synové Pachat-moábovi, totiž Ješuovi a Joábovi, 2 818
12. synové Elamovi 1 254
13. synové Zatuovi 845
14. synové Zakajovi 760
15. synové Binuiho 648
16. synové Bebajovi 628
17. synové Azgadovi 2 322
18. synové Adonikamovi 667
19. synové Bigvajovi 2 067
20. synové Adinovi 655
21. synové Aterovi, totiž Chizkiášovi, 98
22. synové Chašumovi 328
23. synové Becajovi 324
24. synové Charifovi 112
25. obyvatelé Gibeonu 95
26. muži z Betléma a Netofu 188
27. muži z Anatotu 128
28. muži z Bet-azmavetu 42
29. muži z Kiriat-jearimu, Kefiry a Beerotu 743
30. muži z Rámy a Geby 621
31. muži z Michmasu 122
32. muži z Bet-elu a Aje 123
33. muži z Nebó 52
34. obyvatelé jiného Elamu 1 254
35. obyvatelé Charimu 320
36. obyvatelé Jericha 345
37. obyvatelé Lodu, Chadidu a Onu 721
38. obyvatelé Senay 3 930.
39. Kněží: synové Jedajášovi z domu Ješuova 973
40. synové Imerovi 1 052
41. synové Pašchurovi 1 247
42. synové Charimovi 1 017.
43. Levité: synové Ješuovi, totiž Kadmielovi, ze synů Hodevjášových 74
44. zpěváci, synové Asafovi 148
45. strážní, synové Šalumovi, Aterovi, Talmonovi, Akubovi, Chatitovi a Šobajovi 138.
46. Chrámoví sluhové: synové Cichovi, synové Chasufovi, synové Tabaotovi,
47. synové Kerosovi, synové Siaovi, synové Fadonovi,
48. synové Lebanovi, synové Chagabovi, synové Šalmajovi,
49. synové Chananovi, synové Gidelovi, synové Gacharovi,
50. synové Reajovi, synové Recinovi, synové Nekodovi,
51. synové Gazamovi, synové Uzovi, synové Paseachovi,
52. synové Besajovi, synové Meunitů, synové Nefušsitů,
53. synové Bakbukovi, synové Chakufovi, synové Charchurovi,
54. synové Baclitovi, synové Mechidovi, synové Charšovi,
55. synové Barkosovi, synové Siserovi, synové Tamachovi,
56. synové Neciachovi, synové Chatifovi.
57. Synové Šalomounových služebníků: synové Sotajovi, synové Soferetovi, synové Peridovi,
58. synové Jaelovi, synové Darkonovi, synové Gidelovi,
59. synové Šefatiášovi, synové Chatilovi, synové Pochereta Cebajimského, synové Amona;
60. Chrámových sluhů a potomků Šalomounových služebníků bylo celkem 392.
61. Další přišli z Tel-melachu, z Tel-charši, z Kerubu, Adonu a Imeru, ale nemohli prokázat, že jsou rodem a původem z Izraele:
62. Synové Delajášovi, Tobiášovi a Nekodovi: 642.
63. Z kněží pak: synové Chobajáše, Koce a Barzilaje (který se oženil s jednou z dcer Barzilaje Gileádského a přijal jejich jméno).
64. Snažili se najít svůj rodokmen, ale marně, a tak byli z kněžství odsvěceni.
65. Guvernér jim proto zakázal jíst ze svatosvatých věcí, dokud se kněz nepostaví k urim a tumim.
66. Celé shromáždění dohromady čítalo 42 360 osob.
67. Bylo s nimi také 7 337 otroků a otrokyň a 245 zpěváků a zpěvaček.
68. Měli 736 koní, 245 mezků,
69. 435 velbloudů a 6 720 oslů.
70. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo. Guvernér daroval do pokladnice 1 000 drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknic.
71. Ostatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla 20 000 drachem zlata a 2 200 hřiven stříbra.
72. Zbytek lidu daroval 20 000 drachem zlata, 2 000 hřiven stříbra a 67 kněžských suknic.
73. Kněží, levité, strážní, zpěváci, někteří z lidu, chrámoví sluhové a všechen Izrael se usadili ve svých městech. S příchodem sedmého měsíce už synové Izraele bydleli ve svých městech.

  Nehemiah (7/13)