Nehemiah (12/13)  

1. Toto jsou kněží a levité, kteří se navrátili se Zerubábelem, synem Šealtielovým a s Jošuou: Serajáš, Jeremiáš, Ezdráš,
2. Amariáš, Maluk, Chatuš,
3. Šekaniáš, Rechum, Meremot,
4. Ido, Gineton, Abiáš,
5. Mijamin, Mahadiáš, Bilga,
6. Šemajáš a Jojarib, Jedajáš,
7. Salu, Amok, Chilkiáš, Jedajáš - to jsou přední kněží a jejich bratři za dnů Jošuových.
8. Dále levité: Ješua, Binui, Kadmiel, Šerebiáš, Juda, Mataniáš. Ten se svými bratry odpovídal za písně díkuvzdání.
9. Jejich bratři Bakbukiáš a Uni během služeb stáli naproti nim.
10. Jošua zplodil Joakima, Joakim zplodil Eliašiba, Eliašib zplodil Jojadu,
11. Jojada zplodil Jonatana, Jonatan zplodil Jaduu.
12. Toto byli vůdcové kněžských otcovských rodů za dnů Joakimových: v Serajášově rodu Merajáš, v Jeremiášově rodu Chananiáš,
13. v Ezdrášově rodu Mešulam, v Amariášově rodu Jochanan,
14. v Melukiho rodu Jonatan, v Šekaniášově rodu Josef,
15. v Charimově rodu Adna, v Meremotově rodu Chelkaj,
16. v Idově rodu Zachariáš, v Ginetonově rodu Mešulam,
17. v Abiášově rodu Zikri, v Minjaminově rodu, v Moadiášově rodu Piltaj,
18. v Bilgově rodu Šamua, v Šemajášově rodu Jonatan,
19. v Jojaribově rodu Matenaj, v Jedahiášově rodu Uzi,
20. v Salajově rodu Kalaj, v Amokově rodu Eber,
21. v Chilkiášově rodu Chašabiáš, v Jedahiášově rodu Netanel.
22. Levité za dnů Eliašiba, Jojady, Jochanana a Jaduy v čele otcovských rodů jakož i kněží byli zapsáni během kralování Dareia Perského.
23. Vůdcové levitských otcovských rodů jsou zapsáni v Knize letopisů až do doby Jochanana, syna Eliašibova.
24. Přední levité: Chašabiáš, Šerebiáš, Ješua, syn Kadmielův, a jejich bratři, kteří podle příkazu Davida, muže Božího, měli chválit a vzdávat díky naproti nim střídavě sbor po sboru.
25. Mataniáš i Bakbukiáš, Obadiáš, Mešulam, Talmon i Akub drželi stráž při branách a hlídky při skladech v branách.
26. Ti působili za dnů Joakima, syna Jošuova, syna Jocadakova, a za dnů místodržitele Nehemiáše a učeného kněze Ezdráše.
27. Když se posvěcovaly hradby Jeruzaléma, byli vyhledáni levité ze všech míst, kde bydleli, a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely, lyry a citery.
28. Zpěváci byli shromážděni ze širokého okolí Jeruzaléma - z netofských usedlostí,
29. z Bet-gilgalu a z okolí Geby a Azmavetu. Zpěváci si totiž vystavěli usedlosti v okolí Jeruzaléma.
30. Kněží a levité se očistili a očistili také lid, brány a hradby.
31. Judské hodnostáře jsem vyvedl na hradby a postavil dva veliké děkovné průvody. Průvod na jih mířil po hradbách ke Hnojné bráně.
32. Šel s nimi Hošajáš a polovina judských hodnostářů,
33. Azariáš, Ezdráš a Mešulam,
34. Juda, Benjamín, Šemajáš a Jeremiáš.
35. Z kněžských synů s trubkami tu byl Zachariáš, syn Jonatana, syna Šemajášova, syna Mataniášova, syna Mikajášova, syna Zakurova, syna Asafova;
36. a rovněž jeho bratři Šemajáš, Azarel, Milalaj, Gilalaj, Mahaj, Netanel, Juda a Chanani s hudebními nástroji Davida, muže Božího. V čele průvodu šel učenec Ezdráš.
37. Prošli Studniční bránou naproti nim, stoupali po schodech Města Davidova vzhůru ke hradbám, podél Davidova paláce a na východ k Vodní bráně.
38. Druhý děkovný průvod šel opačným směrem. Šel jsem s ním i já s polovinou lidu: po hradbě směrem k Pecné věži a až k Široké hradbě,
39. podél Efraimovy brány přes Ješanskou bránu, přes Rybnou bránu, věž Chananel, věž Mea až k Ovčí bráně. Zastavili jsme u Strážní brány.
40. Oba děkovné průvody stanuly na nádvoří Božího chrámu, také já a se mnou polovina hodnostářů
41. a rovněž kněží: Eliakim, Maasejáš, Minjamin, Míka, Eljoenaj, Zachariáš a Chananiáš s trubkami,
42. dále Maasejáš, Šemajáš, Eleazar, Uzi, Jochanan, Malkiáš, Elam a Ezer. Zpěváci pozvedli hlas, vedeni Jizrachiášem.
43. Toho dne se obětovaly veliké oběti a všichni se radovali, neboť je Bůh rozveselil velikou radostí. Radovaly se i ženy a děti a jeruzalémské veselí se rozléhalo široko daleko.
44. Toho dne byli ustanoveni muži zodpovědní za komory, pokladnice, obětiny, prvotiny a desátky, aby shromažďovali zákonné příděly obecních polností pro kněze a levity. Všechen Juda se radoval z toho, že kněží a levité byli postaveni do služby.
45. Ti konali službu svému Bohu a dbali na očišťování podle příkazů Davida a jeho syna Šalomouna stejně jako zpěváci a strážní.
46. (Již dávno, za dnů Davidových a Asafových, totiž byli ustanoveni vedoucí zpěváků, chval a díkůvzdání Bohu.)
47. Všechen Izrael tedy za dnů Zerubábela a Nehemiáše odevzdával příspěvky na zpěváky a strážné, jak bylo stanoveno den po dni. Také levitům zasvěcovali odvody a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým.

  Nehemiah (12/13)