Nehemiah (11/13)  

1. Vůdcové lidu se usadili v Jeruzalémě. Ostatní lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel ve svatém městě Jeruzalémě, a zbylých devět zůstalo v ostatních městech.
2. Lidé žehnali všem, kdo se sami nabídli, že budou bydlet v Jeruzalémě.
3. Toto jsou přední obyvatelé provincie, kteří se usadili v Jeruzalémě. V judských městech přebýval každý na svém majetku, ve vlastních městečkách, Izrael, kněží, levité, chrámoví sluhové i synové služebníků Šalomounových.
4. Někteří ze synů Judy a Benjamína se ale usadili v Jeruzalémě. Ze synů Judy: Atajáš, syn Uziáše, syna Zachariáše, syna Amariáše, syna Šefatiáše, syna Mahlalelova ze synů Perecových,
5. a Maasejáš, syn Baruka, syna Kol-chozeho, syna Chazajáše, syna Adajáše, syna Jojariba, syna Zachariáše, syna Šílonského.
6. Ze synů Perecových bydlelo v Jeruzalémě celkem 468 udatných mužů.
7. Ze synů Benjamínových: Salu, syn Mešulama, syna Joedova, syna Pedajášova, syna Kolajášova, syna Maasejášova, syna Itielova, syna Ješajášova.
8. Po něm Gabaj a Salaj, tedy 928 mužů.
9. Jejich velitelem byl Joel, syn Zikriho. Druhým velitelem města byl Juda, syn Senuy.
10. Z kněží: Jedajáš, syn Jojaribův, Jakin,
11. Sarajáš, syn Chilkiáše, syna Mešulamova, syna Sádokova, syna Merajotova, syna Achitubova, správce Božího chrámu.
12. Dále 822 jejich bratří, konajících službu v chrámu. Dále Adajáš, syn Jerochamův, syna Pelaliášova, syna Amciho, syna Zachariášova, syna Pašchurova, syna Malkiášova,
13. a 242 jeho bratří, vůdců otcovských rodů. Dále Amašsaj, syn Azarela, syna Achzajova, syna Mešilemotova, syna Imerova.
14. S ním bylo 128 jeho bratrů, udatných hrdinů. Jejich velitelem byl Zabdiel, syn Gedolimův.
15. Z levitů: Šemajáš, syn Chašuba, syna Azrikamova, syna Chašabiášova, syna Buniho.
16. Dva z předních levitů Šabetaj a Jozabad, zodpovědní za vnější záležitosti Božího chrámu.
17. Vedoucí levita Mataniáš, syn Míky, syna Zabdiho, syna Asafova, který zahajoval chvály modlitbou. Dále Bakbukiáš, druhý po něm, a Abda, syn Šamuy, syna Galalova, syna Jedutunova.
18. Celkem bylo ve svatém městě 284 levitů.
19. Strážní: Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců bran.
20. Ostatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém vlastnictví ve všech judských městech.
21. Chrámoví sluhové pod vedením Cichy a Gišpy bydleli na Ofelu.
22. Levité v Jeruzalémě byli pod vedením Uziho, syna Baniho, syna Chašabiášova, syna Mataniášova, syna Míkova ze synů Asafových, což byli zpěváci zodpovědní za službu Božího chrámu.
23. Platil pro ně královský výnos určující den po dni, co mají zpěváci dělat.
24. Petachiáš, syn Mešezabelův ze synů Zeracha, syna Judova, byl k ruce králi ve všech záležitostech lidu.
25. Pokud jde o venkovské usedlosti, synové Judovi bydleli v Kirjat-arbě a jejích vesnicích, v Dibonu a jeho vesnicích, v Jekabceelu a jeho usedlostech,
26. v Ješuovi, Moladě, Bet-peletu,
27. Chacar-šualu, v Beer-šebě a jejích vesnicích,
28. v Ciklagu, v Mekoně a jejích vesnicích,
29. v En-rimonu, Coreji, Jarmutu,
30. Zanoachu, v Adulamu a jeho usedlostech, v Lachiši a jeho polnostech, v Azece a jejích vesnicích. Sídlili od Beer-šeby až k údolí Hinom.
31. Synové Benjamínovi byli v Gebě, Michmasu, Aji, v Bet-elu a jeho vesnicích,
32. v Anatotu, Nobu, Ananji,
33. v Chacoru, Rámě, Gitajimu,
34. v Chadidu, Ceboimu, Nebalatu,
35. v Lodu, Onu a v údolí řemeslníků.
36. K Benjamínovi byly přičleněny také některé levitské oddíly z Judy.

  Nehemiah (11/13)