Nehemiah (10/13)  

1. "Kvůli tomu všemu teď sepisujeme závaznou smlouvu stvrzenou pečetěmi našich hodnostářů, levitů a kněží."
2. Svou pečeť připojili: Guvernér Nehemiáš, syn Chakaliášův. Cidkiáš,
3. Serajáš, Azariáš, Jeremiáš,
4. Pašchur, Amariáš, Malkiáš,
5. Chatuš, Šebaniáš, Maluk,
6. Charim, Meremot, Obadiáš,
7. Daniel, Gineton, Baruch,
8. Mešulam, Abiáš, Mijamin,
9. Maaziáš, Bilgaj a Šemajáš. To byli kněží.
10. Levité: Ješua, syn Azaniášův, Binui ze synů Chenadadových, Kadmiel
11. a jejich bratři: Šebaniáš, Hodiáš, Kelíta, Pelajáš, Chanan,
12. Míka, Rechob, Chašabiáš,
13. Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš,
14. Hodiáš, Bani a Beninu.
15. Vůdcové lidu: Paroš, Pachat-moáb, Elam, Zatu, Bani,
16. Buni, Azgad, Bebaj,
17. Adoniáš, Bigvaj, Adin,
18. Ater, Chizkiáš, Azur,
19. Hodiáš, Chašum, Becaj,
20. Charif, Anatot, Nebaj,
21. Magpiaš, Mešulam, Chezir,
22. Mešezabel, Sádok, Jadua,
23. Pelatiáš, Chanan, Anajáš,
24. Hošea, Chananiáš, Chašub,
25. Halocheš, Pilcha, Šobek,
26. Rechum, Chašabna, Maasejáš,
27. Achiáš, Chanan, Anan,
28. Maluk, Charim a Baana.
29. Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví sluhové a každý, kdo se oddělil od okolních národů pro Boží zákon, jejich ženy, synové a dcery, každý, kdo byl schopen rozumět,
30. ti všichni se připojovali ke svým urozeným bratřím a skládali přísežný slib, že budou žít podle Božího zákona, vydaného skrze Božího služebníka Mojžíše. Slibovali, že budou dodržovat a plnit všechna přikázání Hospodina, našeho Pána, i jeho zákony a pravidla:
31. "Nebudeme vdávat své dcery do cizích národů a s jejich dcerami nebudeme ženit své syny.
32. Když k nám z okolních národů přivezou zboží nebo obilí, aby je prodávali v den odpočinku, nebudeme je kupovat v sobotu ani ve svátek. Sedmého roku ustaneme a zrušíme každý dluh.
33. Zavazujeme se odevzdávat třetinu šekelu ročně na dílo Božího domu:
34. na chleby předložení, na pravidelné oběti moučné i zápalné o sobotách, novoluních a slavnostech, na svaté dary, na smírčí oběti za hřích Izraele a na veškeré dílo při domě našeho Boha.
35. Dávky dřeva pro chrám našeho Boha si rozdělujeme losem. Kněží, levité i lid je budou přinášet každoročně podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v Zákoně.
36. Zavazujeme se každoročně přinášet do Hospodinova domu své prvotiny z půdy a z veškerého ovoce všech stromů.
37. Jak je psáno v Zákoně, budeme přinášet prvorozené ze svých synů i ze svého dobytka, ze svého skotu i bravu do domu našeho Boha ke kněžím sloužícím v jeho domě.
38. Prvotiny ze svého těsta a ze svých obětních příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha. Levitům budeme přinášet desátek ze svých pozemků a oni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme.
39. Při vybírání desátků s nimi bude kněz, syn Áronův, a levité pak přinesou desátek z desátků do domu našeho Boha, do komor ve skladu. <V 10:40> Synové Izraele včetně synů Leviho budou přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vína a oleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i sloužící kněží, strážní a zpěváci. Dům svého Boha nebudeme zanedbávat."

  Nehemiah (10/13)