Nahum (1/3)  

1. Otrel nad Ninive. Kniha vidění Nahuma z Elkoše.
2. Žárlivý Bůh a mstitel je Hospodin, Hospodin se mstí, a to zuřivě! Hospodin se mstí na protivnících svých, ke svým nepřátelům chová hněv.
3. Hospodin je trpělivý, však velmi mocný - neopomíjí trest! Jeho cesta vede bouří a vichřicí, mraky jsou prach od jeho kroků.
4. Okřikne moře, a to se vysuší, vysuší i každou řeku. Bášan i Karmel pak uvadají, vadne i kvítí Libanonu.
5. Hory se před ním chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm.
6. Kdo obstojí před jeho hněvem? Kdo snese žár jeho zuření? Jak plamen šlehá jeho vztek, skály se před ním drolí na kusy!
7. Hospodin je dobrý, útočištěm je v den soužení, zná se k těm, kdo v něj doufají.
8. S Ninive ale skoncuje v nezadržitelné záplavě; své nepřátele do tmy zažene!
9. Co si to o Hospodinu myslíte? On udělá rázný konec, protivník už se nezvedne!
10. Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpití, zhltnuti budou jak suché plevy.
11. Z tebe, Ninive, vyšel ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné!
12. Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak početní, přece vymizí, až budou skoseni. I když jsem tě, Judo, pokořil, nepokořím tě nikdy víc.
13. Jeho jho na tobě teď rozlomím a roztrhnu tvé okovy."
14. O tobě, Ninive, pak velí Hospodin: "Tvé jméno neponesou žádní potomci! Z chrámu tvých bohů vyhladím tesané modly i odlitky. Chystám ti hrob. Jsi hanebný!"
15. - - -

      Nahum (1/3)