Micah (5/7)  

1. "Ty však, Betléme efratský, maličký mezi judskými knížaty, právě z tebe mi má vzejít ten, jenž bude Vládcem v Izraeli, jehož původ je pradávný, ode dnů věčnosti."
2. (Hospodin je tedy nechá napospas, jen dokud neporodí rodička. Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět a připojí se k synům Izraele.)
3. On vstane a bude pást v síle Hospodinově, ve jménu Hospodina, svého Boha, které je vznešené. Tehdy budou žít v bezpečí, neboť on bude veliký až po nejzazší zemské končiny.
4. On bude naším pokojem. Až k nám do země vtrhnou Asyřané, až budou šlapat po našich palácích, sedm pastýřů proti nim postavíme, osm vojevůdců rozených,
5. aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu zemi mečem taseným! On nás vysvobodí, až k nám do země vtrhnou Asyřané, až budou šlapat po našich hranicích.
6. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba uprostřed mnohých národů, budou jak rosa od Hospodina, jak déšť padající na trávu, jenž ve smrtelníka nedoufá a nezávisí na člověku.
7. Ti, kdo pozůstanou z Jákoba mezi pohany, uprostřed mnohých národů, budou jak lev mezi lesní zvěří, jak mladý lev mezi stády ovcí; drtí a trhá je, kudy jde, a nikdo mu je nevyrve.
8. Tvá ruka se zvedne nad tvými nepřáteli, všichni tví protivníci budou vymýceni!
9. "Toho dne, praví Hospodin, vaše koně mezi vámi vymýtím a vaše vozy zničím.
10. Vymýtím města ve vaší zemi a zbořím všechny vaše pevnosti.
11. Vymýtím kouzla z vaší ruky a nezbudou vám už žádní věštci.
12. Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy, abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.
13. Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly a vaše města vyhladím.
14. Vykonám pomstu s hněvem a zuřením nad neposlušnými národy!"
15. - - -

  Micah (5/7)