Micah (2/7)  

1. Běda těm, kdo chystají špatnosti, kdo osnují zlo i v posteli! Už od svítání je páchají - vždyť si to mohou dovolit.
2. Zatouží po poli a už je zabírají, po domě a už ho mají. Odírají muže i jejich rodiny, připravují je o dědictví.
3. A proto tak praví Hospodin: "Hle, já na tu tlupu chystám pohromu - teď už se nevykroutíte! Přestanete chodit s hlavou nahoru - ty časy budou zlé.
4. V ten den o vás složí popěvek, zazpívají vám posměšný žalozpěv: ‚To je náš konec - můj lid přišel o svůj majetek! Ach, on mi bere, co je mé, naše pole dělí mezi proradné!'"
5. A tak vám už nikdo nevyměří podíl v Hospodinově shromáždění.
6. "Neprorokovat!" říkají proroci. "Takhle se přece neprorokuje; taková hanba na nás nepřijde!"
7. To se má říkat, dome Jákobův: "Copak Hospodin ztratil trpělivost? Copak je tohle jeho dílo?" Nepřinesou snad má slova užitek těm, kteří žijí poctivě?
8. Vy ale jako nepřítel proti mému lidu stojíte. Strháváte pláště těm, kdo žijí pokojně, kdo bezelstně jdou kolem a nejednají bojovně.
9. Ženy v mém lidu vyháníte z útulných domovů a jejich děti navždy okrádáte o moji nádheru.
10. Seberte se a jděte - zde odpočinek nenajdete! Co se poskvrnilo, propadne zkáze, zničeno to bude strašlivě.
11. Kdyby nějaký prolhaný podvodník přišel se slovy: "Víno a pivo, tak zní mé proroctví" - to by byl prorok pro tento lid!
12. "Jistěže vás všechny posbírám, Jákobe, jistěže shromáždím zbytky Izraele. Umístím je pohromadě jak ovce v ohradě, budou jako stádo na své pastvině - veliká lidská změť.
13. Ten, který jim razí cestu, vyjde před nimi, a tak projdou branou a ven vyrazí. Jejich Král půjde před nimi - v jejich čele bude Hospodin!"

  Micah (2/7)