Matthew (9/28)  

1. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a přišel do svého města.
2. Vtom k němu přinesli ochrnutého člověka na nosítkách. Když Ježíš uviděl jejich víru, řekl ochrnutému: "Vzchop se, synu. Tvé hříchy jsou odpuštěny."
3. Někteří znalci Písma si řekli: "Ten člověk se rouhá!"
4. Ježíš ale znal jejich myšlenky, a tak se jich zeptal: "Proč si hned myslíte něco zlého?
5. Co je podle vás snadnější říci: ‚Jsou ti odpuštěny hříchy,' anebo: ‚Vstaň a choď'?
6. Ale abyste věděli, že Syn člověka má na zemi moc odpouštět hříchy" - tehdy pověděl ochrnutému - "Vstaň, vezmi si lehátko a jdi domů."
7. A on vstal a odešel domů.
8. Když to uviděly zástupy, zmocnil se jich úžas a vzdaly slávu Bohu, který dal lidem takovou moc.
9. Cestou odtud Ježíš uviděl člověka jménem Matouš, jak sedí v celnici. Řekl mu: "Pojď za mnou," a on vstal a šel za ním.
10. Když pak Ježíš stoloval v jeho domě, přišlo tam mnoho výběrčích daní a různých hříšníků a stolovali s Ježíšem a jeho učedníky.
11. Uviděli to farizeové a řekli jeho učedníkům: "Jak to, že váš mistr jí s výběrčími daní a hříšníky?"
12. Ježíš to uslyšel a odpověděl jim: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.
13. Jděte a přemýšlejte, co znamená: ‚Chci milosrdenství, ne oběti.' Nepřišel jsem volat spravedlivé, ale hříšníky."
14. Potom k němu přišli učedníci Jana Křtitele. "Jak to, že my a farizeové se postíme často, ale tvoji učedníci se nepostí?" ptali se.
15. Ježíš jim odpověděl: "Mohou ženichovi přátelé truchlit, dokud je ženich ještě s nimi? Přijdou dny, kdy jim bude ženich vzat, a tehdy se budou postit.
16. Nikdo nepřišívá na starý plášť záplatu z nové látky. Taková výplň odtrhne i kus roucha a díra bude ještě horší.
17. Také se nelije nové víno do starých měchů. Jinak se měchy roztrhnou, víno se rozlije a měchy se zničí. Nové víno se lije do nových měchů, a tak se obojí zachová."
18. Zatímco k nim takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a klaněl se mu se slovy: "Moje dcera právě zemřela. Pojď ale, vlož na ni ruku, a bude žít!"
19. Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také.
20. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením, a dotkla se cípu jeho roucha.
21. Řekla si totiž: "Jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena."
22. Ježíš se otočil, a když ji uviděl, řekl: "Vzchop se, dcero. Tvá víra tě uzdravila." A od té chvíle byla zdravá.
23. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup kvílících,
24. řekl: "Odejděte! Ta dívka neumřela, jenom spí." Jen se mu ale vysmívali.
25. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzal ji za ruku a ta dívka vstala.
26. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi.
27. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli: "Smiluj se nad námi, synu Davidův!"
28. Když došel domů, slepci přišli za ním. "Věříte, že to dokážu?" zeptal se jich Ježíš. "Ano, Pane," odpověděli.
29. Dotkl se tedy jejich očí a řekl: "Ať se vám stane podle vaší víry!"
30. Vtom se jim otevřely oči. Ježíš je přísně napomenul: "Dejte pozor, ať se to nikdo nedozví."
31. Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi.
32. Sotva odešli, vtom k němu lidé přivedli němého člověka posedlého démonem.
33. Když pak byl ten démon vyhnán a němý začal mluvit, zástupy užasly a říkaly: "Něco takového je v Izraeli nevídáno!"
34. Farizeové ale říkali: "Vymítá démony knížetem démonů."
35. Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o Království a uzdravoval každou nemoc a každý neduh.
36. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k nim, protože byli ztrápení a zmatení jako ovce bez pastýře.
37. Tehdy řekl svým učedníkům: "Žeň je obrovská, ale dělníků málo.
38. Proste Pána žně, ať vypudí dělníky na svou žeň."

  Matthew (9/28)