Matthew (8/28)  

1. Když pak sestupoval z hory, šly za ním veliké zástupy.
2. Vtom přišel jeden malomocný a klaněl se mu se slovy: "Pane, kdybys jen chtěl, dokážeš mě očistit."
3. On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: "Já to chci. Buď čistý!" A jeho malomocenství bylo ihned očištěno.
4. Potom mu Ježíš řekl: "Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj Bohu dar, který přikázal Mojžíš - na svědectví pro ně."
5. Když vcházel do Kafarnaum, přistoupil k němu římský setník a prosil ho:
6. "Pane, můj služebník leží doma raněn mrtvicí a strašně trpí."
7. Ježíš mu řekl: "Já přijdu a uzdravím ho."
8. Setník však odpověděl: "Pane, nezasloužím si, abys vešel pod mou střechu. Řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.
9. Sám jsem přece člověk, který podléhá velení a velí vojákům. Když někomu řeknu ‚Jdi,' jde; když řeknu jinému ‚Přijď,' přijde; když řeknu svému otroku ‚Udělej to,' udělá to."
10. Ježíš, překvapen tím, co uslyšel, řekl těm, kdo šli za ním: "Amen, říkám vám, takovou víru jsem nikde v Izraeli nenašel!
11. Říkám vám, že mnozí přijdou od východu i od západu a budou stolovat s Abrahamem, Izákem a Jákobem v nebeském království,
12. ale synové království budou vyvrženi do té venkovní tmy. Tam bude pláč a skřípění zubů."
13. Tomu setníkovi pak Ježíš řekl: "Jdi. Ať se ti stane, jak jsi uvěřil." A v tu chvíli byl jeho služebník uzdraven.
14. Když potom Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl tam jeho tchyni, jak leží s horečkou.
15. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat.
16. Večer k němu přivedli mnoho lidí posedlých démony a on ty duchy vymítal slovem a všechny nemocné uzdravil.
17. Tak se naplnilo slovo proroka Izaiáše: "Naše neduhy sňal a naše nemoci nesl."
18. Když Ježíš viděl, kolik je kolem něj lidí, přikázal učedníkům, ať se přeplaví na druhý břeh.
19. Tehdy k němu přistoupil jeden znalec Písma se slovy: "Mistře, budu tě následovat, kamkoli půjdeš."
20. Ježíš mu odpověděl: "Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil."
21. Jiný z jeho učedníků mu řekl: "Pane, dovol mi nejdřív odejít a pochovat svého otce."
22. Ježíš mu odpověděl: "Pojď za mnou a nech mrtvé pochovávat své mrtvé."
23. Potom nastoupil na loď a jeho učedníci za ním.
24. Na jezeře se náhle strhla veliká bouře, takže se vlny valily přes loď. On ale spal.
25. Přistoupili tedy a vzbudili ho: "Pane, zachraň nás, vždyť umíráme!"
26. "Proč se bojíte, malověrní?" řekl jim Ježíš. Potom vstal, okřikl vítr i vlny, a nastal naprostý klid.
27. Učedníci byli ohromeni. "Kdo to vůbec je?" ptali se. "Vždyť ho poslouchá i vítr a vlny!"
28. Když se pak přeplavil na druhou stranu do gadarenského kraje, střetli se s ním dva posedlí, kteří vyšli z hrobů. Byli tak nebezpeční, že tou cestou ani nemohl nikdo chodit.
29. Začali křičet: "Co je ti po nás, Boží Synu? Přišel jsi nás předčasně trýznit?"
30. Opodál se páslo veliké stádo prasat.
31. Démoni ho tedy prosili: "Když nás vymítáš, pošli nás do toho stáda prasat."
32. "Jděte!" řekl jim, a tak vyšli, vstoupili do toho stáda prasat a celé to stádo se rozeběhlo ze srázu dolů do jezera, kde utonulo.
33. Pasáci prasat tehdy utekli, a když přišli do města, všechno to o těch posedlých vyprávěli.
34. Celé město hned vyšlo Ježíšovi naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho, ať opustí jejich kraj.

  Matthew (8/28)